Thank You

תורמים.ות

תודה בקרב לב לתורמות ולתורמים הנדיבים שלנו - יחידים.ות וקרנות בישראל ובחו"ל - שבזכותם מתאפשרת פעילות האגודה. להלן כמה ממקורות התמיכה העיקריים שלנו:  

הקרן החדשה לישראל

Bread for the World

שגרירות נורבגיה

תורמים.ות שונים.ות מהארץ ומח"ול