זכותון למפגין/ה העצור/ה

נשמח לקבל משוב על הזכותון, באמצעות הטופס שבעמוד זה. האם המידע עזר לכם? מה חסר? מה לא ברור? מה אפשר לשפר? תודה.

 

עילות מעצר

 
לשוטר הזכות לעצור אדם אם הוא חשוד בעבירת עוון או פשע, ואם בנוסף על כך קיים יסוד סביר לחשש, שהוא יסכן את ביטחון הציבור או כי הוא ישבש את החקירה או יימלט. כמו כן, ניתן לעצור אדם אם הוא עוכב על פי דין, ואינו מציית להוראות שנתן לו השוטר על פי סמכות העיכוב (ראו להלן), או אם הוא מפריע לו להשתמש בסמכויות העיכוב.
 

עילות העיכוב – ללא מעצר פורמאלי

 

 • בנוסף, ובנפרד מסמכות המעצר, המשטרה רשאית לעכב אדם בשטח כדי לברר את שמו ומענו או כדי לחקור אותו, אם האדם חשוד כי עבר עבירה, או כי הוא עומד לבצע עבירה העלולה לסכן את שלומו או בטחונו של אדם, את שלום הציבור, או את ביטחון המדינה.
 • שוטר רשאי לעכב אדם לתחנת משטרה (כלומר, לדרוש ממנו להילוות לתחנה, מבלי לעצור אותו פורמאלית), אם יש יסוד סביר להניח שהוא עבר עבירה, או יש הסתברות גבוהה שהוא עומד לעבור עבירה מסוכנת, והזיהוי אינו מספיק או שלא ניתן לחקור אותו בשטח.
 • בנוסף, ניתן גם לעכב עד פוטנציאלי, אף שאיננו חשוד, בנסיבות שונות.
 • ככלל עיכוב יכול להימשך לכל היותר 3 שעות. באירועים חריגים, הקשורים למספר גדול של מעורבים, ניתן להאריך את העיכוב לשלוש שעות נוספות.

חשוב להבין שעל אף שאין מדובר במעצר, עיכוב הוא הגבלה לכל דבר על חירותו של אדם, ומי שעוכב מחויב לציית להוראות השוטר ולהילוות לתחנת המשטרה אם הדבר נדרש.
 

זכויותיו של אדם שנעצר

 

 • שוטר המבצע מעצר חייב ככלל לזהות את עצמו וכן להודיע לחשוד מיד מהי סיבת המעצר.
 • שוטר המבצע מעצר חייב להביא את החשוד מיד לתחנת המשטרה, אלא במקרים חריגים, וחייב להביאו מיד בפני הקצין הממונה בתחנה. הקצין הממונה אמור להחליט אם יש עילה למעצר, לאחר קיום שימוע לחשוד. אם סנגורו של החשוד נוכח בתחנה, יש לאפשר לו להשתתף בשימוע. לפני קיום השימוע על הקצין הממונה להודיע לחשוד, כי הוא אינו חייב לומר דבר העלול להפלילו, כי כל דבר שיאמר עשוי לשמש ראיה נגדו וכן כי הימנעותו מלהשיב על שאלות עשויה לחזק את הראיות נגדו.
 • אם הקצין הממונה החליט לעצור את החשוד, הוא חייב להסביר לו את דבר המעצר ואת סיבת המעצר בלשון המובנת לו, ככל האפשר.
 • לעצור יש זכות שתימסר הודעה על מעצרו לאדם קרוב לו ולעורך דין. זכותו גם להיפגש עם עורך דין ולהיות מיוצג על ידי סנגור ציבורי. על הקצין הממונה חלה חובה להודיע לעצור על זכויותיו אלה. על כן, אם נעצרת, הנך רשאי לדרוש מהמשטרה להעביר באופן מיידי לעורך דין או אל הסנגוריה הציבורית פקס המדווח על מעצרך, והמבקש ייצוג של עורך דין.
 • ככלל, לעצור אין זכות לעשות שימוש בטלפון. הודעות לעורכי דין ולמשפחה יימסרו בידי המשטרה.
 • בעקרון, מחובת המשטרה לאפשר לחשוד להיפגש עם עורך דין ללא דיחוי, אלא בנסיבות חריגות המפורטות בחוק. בעבירות ביטחון ניתן למנוע מפגש עם עורך דין עד 21 ימים, ובעבירות רגילות עד 48 שעות במקרים חריגים מאד. כמו כן, אם חשוד נמצא בעיצומה של חקירה, והפסקתה כדי לקיים פגישה עם עורך דין עלולה לסכן את החקירה, רשאי קצין ממונה בכיר לדחות אותה בכמה שעות, בהחלטה מנומקת בכתב.
 • עצור הזקוק לטיפול רפואי זכאי לדרוש לקבל אותו. בעקרון אפשר גם לדרוש פגישה עם רופא פרטי מטעמו של החשוד.
 • קיימת מחלוקת אם הזכות להיפגש עם סנגור חלה רק במקרה של מעצר, או גם במקרה של עיכוב. הסוגיה לא הוכרעה בפסיקת בית המשפט, והמשטרה נוהגת שלא להודיע על הזכות לסנגור עד למעצר הפורמאלי. לעמדת האגודה לזכויות האזרח, הזכות להיפגש עם עורך דין חלה גם במקרה של עיכוב, משום שמרגע זה נשללת חירותו של אדם, ולמעשה הוא נתון בחקירה ואינו חופשי "לקום וללכת". אם את/ה מעוניין/ת בכך, תוכל/י לבקש מהמשטרה כבר בשלב העיכוב להודיע על עיכובך לסנגור / לסנגוריה הציבורית, ותוכל/י לבקש שבקשתך תירשם. אולם רוב הסיכויים שהמשטרה תיענה לבקשה רק לאחר המעצר עצמו.
 • קיימת חובה להביא עצור בפני שופט בתוך 24 שעות מרגע מעצרו. יש הוראות מיוחדות לשבתות ולחגים. (החריגים לכלל זה לא רלוונטיים למעצר של מפגינים).
 • המשטרה רשאית לשחרר חשודים בערובה ובתנאים שונים. לגבי חלק מהתנאים – כגון הרחקה מאזור מסויים – נדרשת הסכמת החשוד. אם החשוד אינו מסכים, המשטרה יכולה להביא אותו בפני שופט שיקבע את התנאים. הדבר נעשה במקרים רבים של מעצר מפגינים.
 • כל עצור העומד בקריטריונים של "זכאות כלכלית" זכאי לסנגור מהסנגוריה הציבורית, אשר יכול לבוא לבקרו במעצר ולייצגו בדיון בהארכת מעצרו או בשחרורו בתנאים. אם הוא מבקש סנגור ציבורי, הסנגור שיבקר אותו יערוך לו בדיקת זכאות, ואם הוא עומד בתנאים יעניק לו ייצוג על המקום (ייעוץ בחקירה), וימשיך לייצג אותו בבית המשפט. גם עצור, אשר אינו עומד בקריטריונים אלה, יכול לבקש מבית המשפט, כשהוא מובא בפני שופט, למנות לו סנגור מהסנגוריה, ובמקרים רבים מאד נענה בית המשפט לבקשה. אם מסיבה כלשהי לא ראית סנגור בבית המעצר, תוכל/י לבדוק את זכאותך לסנגור ציבורי לכשתובא/י לבית המשפט. בבתי המשפט שדנים בהארכות מעצר יש סנגור תורן אשר אמור לפגוש את העצורים המעוניינים בכך, לבדוק את זכאותם, ולייצגם אם הם נמצאו זכאים (או אם בית המשפט מינה אותם).
 • מפגינים, הנעצרים בידי המשטרה, נדרשים פעמים רבות להסכים לתנאים כגון הרחקה ממקום ההפגנה וכו'. לעמדת האגודה, תנאים אלה אינם חוקיים במקרים רבים. אם אין הצדקה למעצר מלכתחילה, אין שום סיבה שאדם יסכים לתנאי הרחקה כאלה; וגם אם הייתה הצדקה למעצר, עמדתנו היא שאין מקום להטיל תנאי הרחקה, הפוגעים בחופש הביטוי של האדם, אם אין סכנה ממשית ("ודאות קרובה") שהדבר דרוש כדי למנוע הפרה של הסדר מצדו. אם נדרשת להסכים לתנאי שחרור כאלה, הנך זכאי/ת שלא להסכים, אבל הדבר עלול לגרור את מעצרך לשם הבאתך בפני שופט. אפשרות אחרת היא להסכים, ולאחר השחרור להגיש ערר על התנאי לבית המשפט.

 

טלפונים במחלקות המעצרים בסנגוריה הציבורית

 
מחוז ירושלים: טלפון: 02-5696112/214, פקס: 02-5696195
מחוז צפון (כולל אזור ואדי ערה): טלפון: 04-6029105/111, פקס: 04-6013686
מחוז חיפה: טלפון: 04-8633700/1/2, פקס: 04-8633733
מחוז תל אביב: טלפון: 03-6932662/57, פקס: 03-6932656
מחוז מרכז: טלפון: 03-6932670/1, פקס: 03-6932669
מחוז דרום: טלפון: 08-6404493, פקס: 02-6467021
מחוזות ירושלים, חיפה, צפון ודרום פועלים 24 שעות ביממה. במחוזות תל אביב והמרכז מתקבלות פניות עד 24:00.

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook
 • Print
 • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות להפגין,זכויות אזרחיות,זכויות בהליך הפלילי,זכויות במעצר ובחקירה,חופש הביטוי

סגור לתגובות.