by: acrivestills.org by: acrivestills.org

דיור, תכנון וקרקעות

תחום הקרקע והתכנון הוא אחד התחומים שבו סובלים הערבים בישראל מקיפוח ומאפליה קשים ביותר. בהעדר פתרונות דיור ראויים ותשתית תכנונית שתאפשר בניה חוקית ביישובים הערביים, נאלצים התושבים לבנות ללא היתר. למרות אחריות המדינה למצב, נמשכת מדיניות הריסת הבתים. ביישובים הערבים ובערים מעורבות.

זכויות המיעוט הערבי – דף ראשי

הכל

12345...

חדשות

12345...

בבתי המשפט

123