זכויות אזרחיות

הזכויות האזרחיות, המכונות גם "חירויות", מבקשות להבטיח לכל פרט, באופן שוויוני, את חופש הפעולה המאפשר לו לפעול ולהתפתח כבן-אנוש ייחודי. הן נועדו להגן על הפרט מפני הגבלה שרירותית או לא-מידתית בחירותו – אם על-ידי השלטון ואם על-ידי גורמים אחרים – ולאפשר לכל אדם להשתתף בחיים האזרחיים והפוליטיים.