by: Trillia Fidei Bagwell

מבקשי מקלט ופליטים

ישראל, החתומה על אמנת הפליטים של האו"ם, מחוייבת שלא להחזיר ולא לגרש אדם למקום שבו צפויה סכנה לחייו, לשלמות גופו או לחירותו – אולם היא הזניחה את חובותיה, ואין לה מדיניות מסודרת לטיפול הולם במבקשי מקלט. במסגרת הפורום לזכויות פליטים פועלת האגודה לזכויות האזרח לקידום זכויותיהם של מבקשי מקלט ופליטים בישראל.

הכל

12345...

חדשות

12345...

בבתי המשפט

12345...

בכנסת