By Ori~ (Own work) [Attribution], via Wikimedia Commons

זכויות בהליך הפלילי

זכויות האדם אינן נעצרות בשערי הכלא. גם לאדם שעבר על החוק שמורות זכויות בסיסיות שאין לפגוע בהן. על אחת כמה וכמה לחשוד או לנאשם, הנהנים עדיין מחזקת החפות. האגודה לזכויות האזרח פועלת כדי להבטיח שלא ייעשה שימוש בסמכויות הנרחבות הנתונות למערכות אכיפת החוק, באופן הפוגע ללא הצדקה בזכויותיהם של אלה הנתונים בידיהן.

הכל

12345...

מאמרים

חדשות

12345...

בבתי המשפט

בכנסת

12345...