cc-by: zeevveez CC BY 2.0: zeevveez

תושבות ומעמד

לתושבי ירושלים המזרחית יש מעמד של תושבי קבע בישראל, אך בפועל מתייחסת אליהם המדינה כאל זרים, שאת מעמדם אפשר לשלול כעניין שבשגרה. התושבים נאלצים לשוב ולהוכיח את תושבותם בעיר בפני משרד הפנים ובפני המוסד לביטוח לאומי, ושלילת המעמד מתרחשת לא אחת באופן שרירותי וללא הליך הוגן.
להרחבה

זכויות תושבי ירושלים המזרחית – דף ראשי

הכל

חדשות

123