by: Yoav Loeff

זכויות עובדים

הזכות לעבוד ולהתפרנס בכבוד היא אחת מזכויות האדם הבסיסיות. כאשר אדם אינו עובד, או מועסק בתנאי ניצול, בנוסף להשלכות הכלכליות, גם כבודו כאדם נפגע. בישראל קיימים חוקי מגן, האמורים להבטיח לעובדים זכויות בסיסיות, אולם בשנים האחרונות גוברת הפגיעה בזכויות עובדים.

זכויות חברתיות – דף ראשי

הכל

12345...

מאמרים

חדשות

12345...

בבתי המשפט

בכנסת