by: Emily Schneider

הזכות לחינוך

לכל ילד יש זכות לקבל השכלה בסיסית, ולרכוש את המיומנויות האנושיות והחברתיות שיאפשרו לו לספק את צרכיו בעתיד ולהיות אזרח עצמאי. החוק בישראל מחייב את כל הילדים מגיל 5 עד 18 לבקר בבית-ספר, ומבטיח חינוך על חשבון המדינה; ואולם במימוש הזכות בולט אי-השוויון בין תלמידים ממגזרים שונים.

זכויות חברתיות – דף ראשי

הכל

12345...

מאמרים

123

חדשות

12345...

בבתי המשפט

123