by: Tal Dahan

הזכות לבריאות

לכל אדם זכות לשירותים רפואיים ברמה נאותה. האגודה לזכויות האזרח פועלת להבטחת שירותי בריאות נגישים ושוויוניים לכל אזרחי ישראל ותושביה – עשירים ועניים, ערבים ויהודים, זקנים וצעירים, תושבי המרכז ותושבי הפריפריה.

זכויות חברתיות – דף ראשי

הכל

12345...

מאמרים

12345...

חדשות

12345...

בבתי המשפט

123

בכנסת

12345...