by: Emily Schneider by: Emily Schneider

הזכות לדיור

לכל אדם זכות לקורת גג שתאפשר לו לקיים את חייו בפרטיות, שיהיו בה תנאי מחיה נאותים, ובסביבה עם נגישות לתעסוקה, לתשתיות ולשירותים חברתיים. על המדינה מוטלת חובה להבטיח, כי לכל אדם תהיה נגישות לדיור בר השגה – דיור שאפשר לעמוד בעלותו בלי לפגוע בצרכים חיוניים אחרים.

להרחבה

פרויקט "אפליה במבחן" לחשיפת מקרים של אפליה סמויה

זכויות חברתיות – דף ראשי

הכל

12345...

מאמרים

12345...

חדשות

12345...

בבתי המשפט

12345...

בכנסת

12345...