By G.dallorto via Wikimedia Commons

זכויות אנשים עם מוגבלות

לאנשים עם מוגבלות – גופנית, נפשית או שכלית – יש זכויות אזרח כמו לכל אדם אחר. בנוסף לכך הם זכאים לשורה של זכויות ייחודיות, הנובעות מזכותם היסודית לכבוד ולשוויון. מטרת הזכויות המיוחדות היא לסייע ברווחתם ובקידומם של אנשים עם מוגבלות, ולהגן עליהם מפני אפליה וניצול לרעה.

הכל

12345...

חדשות

12345...

בבתי המשפט

12

בכנסת

12