cc by: Joshua Paquin

בכנסת

חלק ניכר מפעילותה של האגודה מתבטא במעקב אחר הצעות חוק המובאות בפני הכנסת, כדי להבטיח שקול הזכויות יישמע בקביעות בתהליך החקיקה. האגודה פועלת לצמצום פגיעה בלתי-מוצדקת ובלתי-סבירה בזכויות האדם בהצעות חוק, וכן יוזמת או תומכת בהצעות חוק שמטרתן קידום זכויות האדם. בנוסף, פועלת האגודה בכנסת לשינוי מדיניות בעניינים שיש בהם נגיעה לזכויות האדם, בהטמעת שיח זכויות האדם ובהצבת נושאים הנוגעים לזכויות האדם על סדר היום הציבורי.

נציגי האגודה מגישים חוות דעת מקצועיות וניירות עמדה לחברי הכנסת ולקובעי מדיניות, משתתפים בדיונים של ועדות הכנסת, יוזמים דיונים בועדות הכנסת ובמליאה, ולוקחים חלק בפורומים ציבוריים ובקואליציות של ארגונים המשתמשות (בין השאר) בכלים של חקיקה וקידום מדיניות כדי להביא לשינוי.

זכויות האדם בכנסת – ידיעון שבועי

מעקב חקיקה

יוזמות אנטי-דמוקרטיות: הכל | סיכום מושב, מרץ 2016 | סיכום מושב, אוגוסט 2012