top of page

מחלקת החינוך באגודה לזכויות האזרח פועלת מאז ומתמיד לאורם של ערכי זכויות האדם.

יום זכויות האדם הבינלאומי, החל ב-10 בדצמבר בכל שנה, מציין את מועד אימוץ ה"הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם" בעצרת הכללית של האו"ם בשנת 1948. בהכרזה מופיעות הזכויות השונות עליהן המדינה מחויבת לשמור, כלקח אוניברסלי שנלמד מזוועות מלחמת העולם השניה.

לימוד אודות זכויות האדם והאזרח חיוני לכינונה ושימורה של חברה בעלת תודעה דמוקרטית והומניסטית בישראל. על כן, ביוזמת מחלקת החינוך של האגודה, החלה מערכת החינוך לציין את יום זכויות האדם הבינלאומי בשנות ה-80 של המאה הקודמת. במסגרת שיתוף הפעולה של מחלקת החינוך עם המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים במשרד החינוך ועם המרכז לטכנולוגיה חינוכית, התפרסמה מדי שנה כרזה מקורית, שהתמקדה באחת הזכויות המופיעות בהכרזת האו"ם, והופצה לכל בתי הספר בארץ בצירוף מערך שיעור. בנוסף, יצרנו בכל שנה ערכות חינוכיות, סרטונים וחומרי עזר מקוריים וחדשניים, לשימוש ביום זכויות האדם.

כאן תוכלו למצוא את הכרזות שעוצבו במיוחד לציון יום זכויות האדם הבינלאומי, ואת הערכות החינוכיות שהכנו לאורך השנים (באופן עצמאי במסגרת האגודה לזכויות האזרח או בשיתוף עם משרד החינוך).

לשימושכם/ן ביום זכויות האדם ובכל עת!

חינוך לזכויות אדם

2021

אקלים, חינוך וזכויות אדם

2018

This is Israel / 70 שנה להכרזה

2015

חופש הביטוי

2012

הזכות לפרטיות

2020

הזכות לחינוך

2017

זכויות עובדים

2014

הזכות לכבוד

2011

הזכות להשתתפות פוליטית

2019

חשמל, מים וזכויות אדם / זכויות חברתיות

2016

הזכות לדיור

2013

הזכות לשוויון

2010

הזכות להשתתפות פוליטית

bottom of page