top of page

הליכי הקבלה ליישובים חקלאיים

ב-2.7.2018 הגישה האגודה לזכויות האזרח, באמצעות הקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת תל אביב, בקשה להצטרף במעמד של ידידת בית משפט לדיון בערעור אזרחי בבית המשפט העליון. הערעור הוגש על ידי מושב ציפורי על פס"ד של בית המשפט המחוזי, שפסל החלטה של המושב למנוע עסקה למכירת בית במושב לבני זוג שהאגודה השיתופית סירבה לקבל כחברים. בית המשפט המחוזי פסק כי אין לקשור בין מכירת הקרקע לבין חברות באגודה השיתופית, וכי רשות מקרקעי ישראל חייבת לפקח על הליכי הקבלה. נקבע כי ההחלטה של המושב לא לאשר מכירת הבית לבני הזוג ביתן נעשה משיקולים לא ענייניים ובלתי סבירים ולא היה מקום לאשרה. על פסיקה זו הוגש ערעור לבית המשפט העליון, ותנועת המושבים ביקשה אף היא להצטרף לערעור ולתמוך בעמדת המושב לפיה אין מקום להתערב בשיקולי המושב. בקשת ההצטרפות שהגשנו עוסקת בשאלת הדין הראוי ביחס להקצאת מגרשים ביישובים חקלאיים (מושבים וקיבוצים), או התניית מכירת מגרשים באישור האגודה השיתופית בישוב, לאור המגבלות על הליכי קבלה בחוק ועדות קבלה ולאור התמורות והשינויים שעבר המגזר החקלאי-כפרי בשנים האחרונות. בחוות הדעת הצגנו את השינויים שעברו יישובים חקלאיים רבים, שאינם בעלי אופי שיתופי או חקלאי מובהק כפי שהיה בעבר, והצבענו על כך שלמרות זאת נוצר פער עצום בין הליך הקצאת הקרקעות בישובים קהילתיים, המעוגן בחקיקה ראשית - חוק ועדות הקבלה, לבין הליך הקצאת הקרקעות ביישובים החקלאיים, שמעניק שיקול דעת כמעט בלתי מוגבל לאגודה שיתופית בהחלטה על הקצאת קרקעות מדינה. טענו כי השינויים והתמורות שעבר המגזר החקלאי, לצד חקיקת חוק ועדות הקבלה, מחייבים בחינה מחודשת של הליך הקצאת הקרקעות בישובים החקלאיים. בסופו של דבר, העניין העקרוני לא נדון. המושב ובני הזוג שביקשו להתקבל הגיעו להסכם פשרה לפיו בני הזוג יתקבלו למושב ובתמורה יבוטל פסק הדין של המחוזי. העליון אישר ההסכם בהחלטה טכנית. ע"א 7166/17 ציפורי מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ נ' ביתן עו"ד: עדי ניר בנימיני (הקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת תלאביב), גיל גן-מור (האגודה לזכויות האזרח)

Comments


bottom of page