top of page

אי תשלום דמי מחלה לעובדים פלסטינים

קו לעובד והאגודה לזכויות האזרח עתרו לבג"ץ בעקבות קשיים ניכרים שבהם נתקלים עובדים פלסטינים המנסים לממש את זכותם לדמי מחלה. לצורך תשלום דמי מחלה, הוקמה קרן שמנהל אגף מדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה, ובגינה מפרישים מעסיקיהם של עובדים פלסטינים המועסקים בישראל 2.5% מהשכר של עובדיהם.

כספים אלה, שנועדו לביטוח דמי מחלה, מנוהלים בלא תקנון מחייב, במחשכים, תוך שלילת רכיבים בסיסיים המוקנים בקרנות מקבילות; תוך הסתרה מוחלטת של הזכויות העומדות לעובדים בעת מחלתם; ותוך הערמת קשיים ועיכובים ממושכים על עובדים המבקשים לממש את זכויותיהם. בפועל, מתוך כחמישים אלף עובדים פלסטינים רק מאות בודדות מנצלים מדי שנה את זכאותם הבסיסית ביותר לדמי מחלה. הכסף בגין קרן דמי מחלה שנגבה ממעסיקיהם של העובדים אינו משמש לייעודו ונותר למעשה בידי המדינה, דבר המהווה פגיעה בזכות הקניין ופגיעה חמורה בשוויון, ועולה כדי עושק של אוכלוסיית עובדים חלשה ונעדרת קול.

בג"ץ 5918/16 עמותת קו לעובד נ' ממשלת ישראל

עו"ד: מיכל תג'ר (קו לעובד)

קישורים:

Comments


bottom of page