top of page

למידה מרחוק: להנגיש מחשבים ואינטרנט לאוכלוסיות מוחלשות

האגודה לזכויות האזרח והקליניקה למשפט ומדינות חינוך של הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה עתרו לבג"ץ נגד משרד החינוך ומשרדי ממשלה נוספים, בדרישה להנגיש תשתיות אינטרנט ומחשבים לתלמידים המודרים ממערכת הלימוד מרחוק. העתירה הוגשה בשם הורים לילדים ללא מחשבים או תשתית אינטרנט, מנהיגי ציבור בחברה הערבית ובקרב מבקשי מקלט, ובשם האגודה לזכויות האזרח, עיר עמים, איחוד הורי בתי הספר של מזרח ירושלים, הלה למען החינוך בשכונות ועיירות פיתוח, האגודה למען יהודי אתיופיה, ארגון א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל.


העותרים דרשו לספק מחשב לכל ילד, לדאוג לחיבור לתשתיות אינטרנט, ולשדר את השיעורים הווירטואליים בערוץ ציבורי במקום בערוצים בתשלום (יס, הוט ופרטנר). לחלופין דרשו העותרים לדאוג להשלמת הלימודים והפערים ולקבוע מועדי בגרות מיוחדים לכל מי שנבצר מהם להשתתף בתכנית הלימודים המקוונת.


העתירה תיארה כיצד בעוד מרבית תלמידי ישראל החלו ללמוד בתקופת הקורונה באמצעות למידה מרחוק, היערכות משרד החינוך הותירה מחוץ לתוכנית מאות אלפי תלמידים שאין ברשותם מחשבים או נגישות לתשתיות אינטרנט, בעיקר בשל עוני. בעתירה נטען כי לא מדובר בכשל נקודתי אלא במדיניות ארוכת שנים של משרד החינוך – בעודו מקדם תכניות מקוונות של אוריינות דיגיטלית ולמידה מרחוק לשגרה ולחירום, הוא לא נקט פעולות כדי להנגיש את תכניות הלימוד המקוונות לכלל האוכלוסיה.


בעתירה הובאו נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) לשנת 2017, ולפיהם ל-24% ממשקי הבית עם ילדים בישראל אין חיבור לאינטרנט, וב-15.7% ממשקי הבית עם ילדים בישראל אין ולו מחשב אחד. גם במשפחות עם גישה לאינטרנט ומחשב, במקרים רבים אין די מחשבים כדי לאפשר לכל ילדי הבית למידה מקוונת אפקטיבית. נתוני הלמ"ס מצביעים על פערים משמעותיים בתחום זה בין האוכלוסיה היהודית לערבית. הנתונים אינם כוללים את התלמידים מבקשי המקלט, הנמנים עם הקבוצות החלשות ביותר באוכלוסיה ולרובם המכריע אין מחשבים ותשתית אינטרנט מספקת, ואת תלמידי היישובים הבדווים הלא מוכרים בנגב, אשר אינם מחוברים כלל לחשמל. בעתירה צוין מצבן הקשה של אוכלוסיות מודרות נוספות, לרבות חלקים נרחבים באוכלוסית יוצאי אתיופיה, תושבי ירושלים המזרחית ועוד.


ב-20.5.2020 נמחקה העתירה, תוך שבית המשפט מורה למשרד החינוך לפתור את בעיית התלמידים שמתגוררים ב"אזורים אדומים" (אזורים שעדיין לא שבו ללימודים מלאים בשל הקורונה). בית המשפט קבע כי העתירה מעלה שאלות כבדות משקל, אך מאחר שרוב בתי הספר שבו ללמד - יש לפנות לשרים הרלוונטיים, לתבוע פתרונות ובמידת הצורך לשוב ולעתור.


בג"ץ 2823/20 נצאר נ' שר החינוך


עו"ד טל חסין מהאגודה לזכויות האזרח ועו"ד הרן רייכמן מהקליניקה למשפט ומדינות חינוך של הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה
פסק הדין, 20.5.2020


העתירה נכתבה בסיוע המתמחה נועם גרינצייג והסטודנטים בקליניקה למשפט ומדיניות חינוך באוניברסיטת חיפה

Comentarios


bottom of page