top of page

לתת סיוע משפטי בהליכי הסדרת מעמד של בני זוג פלסטינים


אילוסטרציה
© Monkey Business Images - Dreamstime.com

חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב-1972 מעגן את הזכות לסיוע משפטי במימון המדינה בעניינים מסוימים, למי שידם אינה משגת לשאת בעלויות הייצוג המשפטי. בין היתר ניתן סיוע משפטי בתביעות שעניינן איחוד משפחות והסדרת מעמדם של בני זוג וילדים של אזרחים ישראלים על פי חוק האזרחות, תשי"ב-1952. אולם מזה שנים מסרב האגף לסיוע משפטי להעניק ייעוץ וייצוג משפטי בהליכים כאלה כאשר בן/בת הזוג או הילדים שעבורם נדרש המעמד הם פלסטינים תושבי השטחים הכבושים. לטענת האגף לסיוע משפטי, עניינה של קבוצה זו מוסדר בהוראות חוק אחר (חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003), שאינו מופיע בתקנות המסדירות את הזכאות לסיוע משפטי.


ב-16.6.2020 פנינו לשר המשפטים ולממלא מקום ראש הסיוע המשפטי, ודרשנו לתקן מצב מפלה ובלתי חוקי זה. בפנייה ציינה עו"ד גדיר ניקולא, מנהלת היחידה לזכויות המיעוט הערבי באגודה לזכויות האזרח, כי במצב שנוצר קבוצה משמעותית, שברובה המוחלט מורכבת מערבים אזרחי ואזרחיות המדינה ובני/ות זוגם הפלסטינים, נאלצת להתמודד לבדה מול רשויות המדינה בהגנה על זכויותיה החוקתיות לשוויון ולחיי משפחה, ללא כל תמיכה מלשכות הסיוע המשפטי. עוד נטען בפנייה כי עמדתו של האגף לסיוע המשפטי מוטעית, ומנוגדת לתכליתו של חוק הסיוע המשפטי.

Comments


bottom of page