top of page

התוכנית למיגור הפשיעה בחברה הערבית - נקודות לשיפור


אילוסטרציה
צילום: יוסי זמיר, שתיל-סטוק

ב-4.1.2022 פנינו לשר לביטחון הפנים ולשר המשפטים, יחד עם קואליציית "נשים נגד נשק" (שבה חברה האגודה יחד עם נשים נגד אלימות ומרכז אלטפולה), בעניין התוכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, שאושרה בממשלה באוקטובר 2021. למרות שהתוכנית בכללותה הכרחית ורצויה, מעלות עורכות הדין אן סוצ'יו וגדיר ניקולא מספר סוגיות שעלולות להביא לפגיעה קשה אף יותר בזכויות יסוד של האזרחים הערבים במדינה ולהחטיא את תכלית התוכנית:

א. נזקי פרדיגמת הכוח: חלק מהשיטות המוצגות בתוכנית הן שכפול של אמצעים שכשלו בארה"ב, אשר מבוססים על פרדיגמת כוח שבה הדרך העיקרית להיאבק בפשיעה היא באמצעים אגרסיביים יותר, עונשים חמורים יותר וכליאה נרחבת יותר. מדיניות זו עשויה להוביל לתוצאות הרסניות עבור החברה הערבית בטווח הארוך, באופן שיעמיק אף יותר את הפערים הקיימים כבר היום.


ב. פרופיילינג ושיטור יתר: לצד שיטור חסר שקיים בתוך היישובים הערבים בעבירות מסוימות, החברה הערבית סובלת במקרים רבים דווקא משיטור יתר ומפרופיילינג. הגברת הנוכחות והאכיפה המשטרתיים כלפי החברה הערבית במסגרת התוכנית צפויה להרחיב עוד יותר את ייצוגם של הערבים לאורך כל שלבי ההליך הפלילי.


ג. שימוש מוגבר בכוחות מג"ב וטיפול בהפרות סדר: בנוסף למתן מענה לתופעת הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, בחרה הממשלה להכניס "בדלת האחורית" גם את הטיפול במה שקראה לו "הפרות סדר" בחברה הערבית, ככל הנראה בעקבות מסקנות מאירועי מאי האחרונים. בהקשר זה בולטת במיוחד הכוונה להרחיב את נוכחות כוחות מג"ב ביישובים הערבים "לטיפול בפשיעה חמורה ובהפרות סדר". מעבר לכך שמדובר בתופעות שונות לחלוטין שמחייבות טיפול ייחודי ושונה, לנוכחות שגרתית של מג"ב – גוף כלאיים שמורכב מלוחמים חיילים-שוטרים - באכיפת החוק כלפי ערבים יש ממד משפיל, שמסמן אותם כמסוכנים ועלול להוביל דווקא לירידה באמון כלפי המשטרה ולהסלמת המתיחות.


ד. מצלמות במרחב הציבורי: התוכנית כוללת הרחבה משמעותית של כמות מצלמות המעקב ברחובות היישובים הערבים ובערים המשותפות. רישות היישובים במצלמות מעקב ואגירה של המידע שמתועד באמצעותן פוגעים בזכות החוקתית לפרטיות ויעילותם מוטלת בספק. לכל הפחות, יש לקבוע כללים שהם תנאי למידתיות הפגיעה בזכויות היסוד.


ה. מח"ש ומנגנוני פיקוח: למול הרחבת הסמכויות והפעילות של רשויות אכיפת החוק בתוכנית, יש לחזק את מנגנוני האחריותיות של כוחות השיטור לפעולותיהם.
הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה אייל לוריא פרדסComments


bottom of page