top of page

ייצוג הולם לחברה הערבית בוועדות הגיאוגרפיות


מפה - רשויות מקומיות בצפון

ועדות גיאוגרפיות אמורות לדון ולהמליץ בסוגיות מרכזיות הנוגעות לצדק חלוקתי בין רשויות מקומיות ותושביהן, שהעיקריות בהן הן שינוי גבולות וחלוקת הכנסות בין הרשויות ושינוי מעמד מוניציפלי. לוועדות אלו יש חשיבות מיוחדת עבור החברה הערבית, ובכלל זה הרשויות המקומיות הערביות, הסובלת מהפליה קשה בתחום התכנון, הקרקע והקצאת המשאבים בשל מדיניות שלטונית. תוצאות ההפליה משתקפות בכל הממדים הרלוונטיים: מצב סוציו-אקונומי, היקף שטחי השיפוט של היישובים הערביים, צפיפות ומחסור בדיור ורמת ההכנסות של הרשויות המקומיות הערביות.


לפי בדיקה שערכנו באתר האינטרנט של משרד הפנים מכהנים בוועדות הגיאוגרפיות 5 חברים מקרב החברה הערבית (חבר בכל אחת מהוועדות הגיאוגרפיות: חיפה, מרכז, דרום, גליל מערבי וגליל עליון והעמקים). לעומת זאת, לא מצאנו ברשימות השמיות המפורסמות באתר אף חבר.ה ערבי.ה בקרב הצוותים המקצועיים הפועלים לצד הוועדות, וגם לא בקרב היו"רים של הוועדות. לפיכך פנינו לשרת הפנים, לקראת תקופת מינויים של חברים.ות בוועדות ובצוותים המקצועיים הפועלים לצדן, וביקשנו שתבטיח ייצוג הולם לחברה הערבית במינויים חדשים.


בפנייה כתבה עו"ד גדיר ניקולא כי "לוועדות הגאוגרפיות תפקיד מרכזי ומשמעותי בתיקון היבטים מסוימים להפליה ההיסטורית ובצמצום הפערים בתחומי חלוקת המשאבים, שטחי השיפוט וההכנסות המניבות בין הרשויות המקומיות השונות במדינה. יש בכך להדגיש ביתר שאת את הרלוונטיות של אותן ועדות לחברה הערבית ואת חשיבות הבטחת הייצוג ההולם של החברה הערבית בקרב הרכב הוועדות, כמו גם בקרב הצוותים המקצועיים שלצדן".
תמונת פוסט: צילום מסך מאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), רשויות מקומיות בישראל עד 2016 (3.4.2022), ניתן לצפייה באתר, מועתק ומופץ כמות שהוא – as is – על פי רישיון שימוש של הלמ"ס בכתובת אתר האינטרנט.

Comments


bottom of page