top of page

ההסכם הקואליציוני בין הליכוד לציונות הדתית - מה המשמעות בנוגע לשטחים הכבושים?


ראשי מפלגות הקואליציה בכנסת ה-25
צילום: יוסי זמיר, שתילסטוק

ההסכם הקואליציוני בין הליכוד והציונות הדתית מרחיק לכת מבחינת המשמעויות שלו בכל הנוגע לכיבוש הישראלי בשטחים, לרבות החלת החוק הישראלי על המתנחלים והעמקת העליונות היהודית בגדה המערבית (אפרטהייד).


ההסכם מכתיר את יו"ר הציונות הדתית כשליט בכל הנוגע לגדה המערבית, ומנטרל את האיזונים והבלמים המועטים הקיימים, שמטרתם להגן על זכויותיהם של הפלסטינים החיים תחת הכיבוש הישראלי.


על מנת להתחמק מהביקורת נגד מינויו המסוכן של סמוטריץ לשר הביטחון, ההסכם מרוקן את סמכויות שר הביטחון בעניינים האזרחיים בגדה המערבית ומעביר אותם לידי מפלגת הציונות הדתית, לטובת קידום אג'נדה של סיפוח של השטחים.


סעיפים 21.3 ו-21.4 להסכם: ייעוץ משפטי


מה קובעים הסעיפים? הייעוץ המשפטי של מתאם פעולות הממשלה בשטחים והמנהל האזרחי עובר למשרד הביטחון תחת יחידת יו"ש, בלשכת יועמ"ש מערכת הביטחון. יחידה זו תורחב באופן משמעותי ויוקצו לה תקנים מיוחדים לצורך זה, כולל תקנים לטובת מנהלת ההתיישבות. בסעיף 21.4 נקבע, שכל טיפול של מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה בנושאים שבאחריות "השר" (כלומר, שטחים וכיבוש) יהיו בתיאום עם השר ובהסכמת ראש הממשלה.


מה המשמעות? המשמעות של שני הסעיפים היא שהשר מקים לעצמו ייעוץ משפטי חיצוני לצבא בענייני השטחים הכבושים וההתנחלויות. ייעוץ משפטי אמור להיות גוף עצמאי שמטרתו לקדם ולייצג את שלטון החוק בהתאם לחוקים שהוא כפוף להם, בשטחים מדובר בדין הבינלאומי. השינויים הללו, בנוסף לבקרה על עמדות פרקליטות המדינה בבג"ץ, מהווים, הלכה למעשה, הכפפת הייעוץ המשפטי לאג'נדות פוליטיות.


סעיף 21.6 להסכם: צווי אלוף


מה קובע הסעיף? בסעיף נקבע שיחודש פרויקט התקנת צווי אלוף לשם התאמת תחיקת הביטחון בגדה לדין הישראלי. הפרויקט יהיה תחת אחריות השר, יוקצו תקנים מיוחדים ליחידת יו"ש באגף היועמ"ש, והפרויקט יהיה שייך למנהלת ההתיישבות.


מה המשמעות? המשמעות היא שתחת המסגרת של "התאמת תחיקת הביטחון במסגרת צווי אלוף" תתרחש הרחבה והעמקה של שתי מערכות החוק בשטחים (אפרטהייד). השטח הכבוש כפוף לדין הבינלאומי ולחוק הצבאי והמפקד הצבאי הוא הריבון הזמני בשטח. הכוונה היא להכיל ביתר שאת, את הדין הישראלי על המתנחלים בשטחים.


סעיף 21.7 להסכם: התנחלויות


מה קובע הסעיף? נקבע שהסמכויות למתן אישורים של שר הביטחון בנושאי שטחים והתנחלויות יהיו תחת אחריות השר החדש, ושהסמכות תופעל בתיאום עם ראש הממשלה. נראה שסעיף זה מייתר את הצורך בהחלטת ממשלה על הקמת התנחלויות והקצאת שטחים.


מה המשמעות? אם כך הדבר, מדובר בשינוי מדיניות דרמטי, שיאפשר האצה של הרחבת מפעל ההתנחלויות והקצאת קרקעות נרחבת למתנחלים על חשבון האוכלוסייה הפלסטינית.קישורים:Comments


bottom of page