top of page

להקים מרשם לקטינים חסרי מעמד


אילוסטרציה
אילוסטרציה. צילום: יוסי זמיר, שתילסטוק

ילדות וילדים חסרי מעמד - רובם ילדים של מבקשי מקלט - נולדים וחיים בארץ בלי שהם רשומים במרשם כלשהו של המדינה ובלי שיהיה להם מספר מזהה אחיד המוכר בכלל הרשויות (בדומה למספר תעודת זהות). מצב זה גורם לפגיעה בזכויות היסוד של הילדים בכל היבטי החיים: הוא מחבל ביכולתם לקבל שירותי בריאות, רווחה, חינוך ופנאי, חושף אותם לעיכובים שרירותיים, מקשה על יכולתן של רשויות שונות לעקוב אחר מצבם, ואינו מאפשר איסוף נתונים ותכנון מדיניות רוחב בעניינם.


ב-21.8.2023 פנתה עו"ד טל חסין לשר הפנים ולמנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה בשם האגודה לזכויות האזרח, היא"ס, א.ס.ף, רופאים לזכויות אדם והמוקד לפליטים ומהגרים. הארגונים דרשו להקים מרשם לקטינים חסרי מעמד שחיים בישראל, ולהנפיק להם מספרים מזהים אחידים. בפנייה טענו, כי רישום ומספר מזהה אחיד אינם זכויות שנגזרות ממעמד התושבות אלא אמצעים בירוקרטיים, כך שאין להגביל את השימוש בהם לתושבים בלבד, נוכח חיוניותם הרבה. בנוסף ציינו כי אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד, שישראל חתומה עליה, מדגישה את חשיבותו של רישום וקובעת כי יש לרשום ילד מיד לאחר לידתו וכי אין להבחין לעניין זה בין ילדים בעלי מעמד לילדים חסרי מעמד.
הפניות נכתבו בסיוע המתמחה הילה שרון

bottom of page