top of page

שוויון בבריאות – נייר עמדה לקראת תקציב 2019


אילוסטרציה

לקראת תקציב 2019 פרסמו ארגוני זכויות אדם וארגוני בריאות נייר עמדה בנושא הזכות לשוויון בשירותי בריאות. על רקע הפערים במצב הבריאות ובשירותי הבריאות בין הפריפריה הצפונית והדרומית לבין אזור המרכז, ומצבן הקשה במיוחד של האוכלוסייה הערבית ושל אוכלוסיית יוצאי אתיופיה, מציגים הארגונים סוגיות מרכזיות בתחום הבריאות, אשר נדרשת הכללתן בתקציב הקרוב:

  • יש צורך בתקצוב מיידי להשוואת תקני כוח האדם והמיטות לאשפוז בין המרכז לפריפריה, על מנת שתושבי הפריפריה יוכלו לקבל את השירותים הרפואיים שלהם הם נזקקים והמגיעים להם כתושבי המדינה;

  • יש לתקצב את החלטת ממשלה 2262 בנושא פיתוח כלכלי של מחוז הצפון, את המלצות הוועדה לבחינת הרחבת שירותי הרפואה בדרום ("ועדת אפק") ואת המלצות הוועדה לבחינת הרחבת שירותי הרפואה בצפון ("ועדת גרוטו"), שהוקמו במטרה לשנות ולשפר את מצב הבריאות של תושבי אזורים אלו;

  • שיפור בריאותה של האוכלוסייה הערבית מצריך התערבות בכל הרמות – החל מהחינוך הפרטני ועד פיתוח מדיניות על בריאה שמקדמת את הבריאות. יש לאמץ תכנית ממשלה לאומית רחבה, רב שנתית ורב תחומית בנושא, ולהקדיש לכך תקציב מיוחד;

  • התקציב שהוקצה לרפורמה בשירותי בריאות הנפש אינו מספיק או אינו מחולק בצורה שמבטיחה זמינות טובה של טיפול עבור כל מי שזקוק לו. יש להבטיח בתקציב הנוכחי מילוי החסרים במערכת שירותי בריאות הנפש, תוך התייחסות מיוחדת לצרכים של הפריפריה הגיאוגרפית, החברתית והכלכלית;

  • נדרשת רפורמה מקיפה במערך הסיעוד אשר אינו נותן מענה מספק לצרכי הסיעוד, וזאת מעבר למה שנכלל בתכנית הממשלתית החדשה. גם אם תמומש התוכנית החשובה במלואה, היא עדין אינה פותרת את שלל הקשיים בתחום זה, ובמיוחד את שלל צרכי הסיעוד בקהילה;

  • יש לקבוע סטנדרטים שוויוניים ומהותיים של זמן, מרחק (נגישות) ואיכות של שירותי הבריאות, ולאחר מכן לפעול לאכיפתם עד לסגירת הפערים בין הדרום והצפון לבין המרכז.

הארגונים החתומים: אגודת הגליל | האגודה לזכויות האזרח | הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל | טנא בריאות | פורום בריאות דרום | רופאים לזכויות אדם | שתיל, הקרן החדשה לישראל.

Comments


bottom of page