top of page

ירושלים המזרחית - עובדות ונתונים

מאי 2019

עוני ומצוקה:

צפיפות הדיור הממוצעת בירושלים: כ-6 נפשות בדירה באוכלוסייה הערבית, לעומת כ-3.2 נפשות בדירה באוכלוסייה היהודית  

81% מהילדים הפלסטינים בירושלים חיים מתחת לקו העוני, לעומת 38% מהילדים היהודים בה

72% מכלל המשפחות הפלסטיניות בירושלים חיות מתחת לקו העוני, לעומת 26% מהמשפחות היהודיות

ועל אף הצורך הגדול - מחסור בשירותי רווחה:

בירושלים המזרחית, 533 משפחות ממתינות לקליטה ולקבלת טיפול בשירותי הרווחה, לעומת 211 משפחות בממוצע בשאר המחוזות בעיר 

מספר לקוחות ממוצע ללשכת רווחה: ירושלים המזרחית - 55,796, מערב העיר - 29,990

בירושלים המזרחית פועלות רק 6 לשכות רווחה, לעומת 19 במערב העיר

פערים עצומים בתחום החינוך:

מתוך 369.65 תקני פסיכולוגים לבתי הספר בכל ירושלים, כ-30 בלבד מיועדים לירושלים המזרחית 

מתוך כ-3,800 כיתות לימוד החסרות בעיר כולה, 1,983 כיתות חסרות בירושלים המזרחית

32% מהתלמידים הפלסטינים בירושלים אינם מסיימים 12 שנות לימוד, לעומת 1.5% מהתלמידים היהודים בירושלים

ומחסור בשירותים בסיסיים:

בשכונות הפלסטיניות של ירושלים פועלים שמונה סניפים וסוכנויות דואר, לעומת 33 בשכונות הישראליות

עיריית ירושלים מפעילה 6 תחנות טיפת חלב בשכונות הפלסטיניות בירושלים, לעומת 25 תחנות בשכונות הישראליות

רק 44% מתושבי ירושלים המזרחית מחוברים לרשת המים באופן מוסדר ורשמי

מסמך הנתונים נכתב בסיוע המתמחה טל גרינברג בר-חי

bottom of page