top of page

לבטל את הרפורמה בביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים

אילוסטרציה
© Toa555 | Dreamstime.com

בשנים האחרונות מפעילה המדינה ביטוח סיעודי באמצעות קופות החולים. במסגרת זו כל אדם יכול לרכוש ביטוח במחיר מפוקח, ואם יהפוך או תהפוך לסיעודי.ת יוכל לקבל תגמול חודשי בגובה אלפי שקלים למשך חמש שנים. בהתחשב בקצבאות הנמוכות הניתנות לאדם במצב סיעודי מטעם ביטוח לאומי, ובהיעדר ביטוחים סיעודיים פרטיים, הביטוחים הסיעודיים מטעם קופות החולים מאפשרים לאזרחיות ואזרחים לשלם מחירים סבירים ולדאוג לרווחתם הכלכלית והבריאותית העתידית, ככל שיזדקקו לכך. ואכן, כיום כ-4.6 מיליון ישראלים מבוטחים בביטוחים אלה.


בעקבות התרעותיהם של חברות הביטוח על הידלדלותן המהירה של קרנות המבוטחים והתמוטטותו הקרבה של הביטוח הסיעודי, נכנסו לתוקפן ב-1.1.2024 הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים), תשפ"ד-2023 שניתנו על ידי הממונה על שוק ההון. ההוראות מבצעות רפורמה בתחום וכוללות שלושה שינויים עיקריים מהמצב הקיים: הפחתת תגמולי הביטוח בכ-15-10% למבוטח השוהה בביתו (בניגוד למי ששוהה במוסד סיעודי); שינוי המדד אליו מוצמדים סכומי תגמולי הביטוח; והחרגת ילדים שהפכו סיעודיים בגילאים 5-3 מן הביטוח, בנוסף להחרגה קודמת של ילדים בגיל 3-0 – לשארית חייהם.


ב-8.4.2024 פנינו יחד עם הקליניקה לזכויות ניצולי שואה וא.נשים בזקנה באוניברסיטת תל אביב לממונה על רשות ההון, ודרשנו לבטל את הוראות הרפורמה. בפנייה טענו עו"ד משכית בנדל מהאגודה ועו"ד ליעד סטרולוב מהקליניקה שההוראות החדשות פוגעות בזכויות אדם ומכרסמות בכוונה המוצהרת של המדינה לקדם טיפול סיעודי ביתי ולתמוך בו. ודרשנו לבטל את הרפורמה מהטעמים הבאים:

  • הרפורמה מפלה לרעה מבוטחים סיעודיים שמתגוררים בביתם בכך שהיא מפחיתה את תגמוליהם החודשיים באופן דרסטי, ומחייבת אותם להשלים את העלויות הגבוהות שבאשפוז ביתי מכיסם, או לצאת מביתם ולעבור למוסד סיעודי;

  • ההוראות מעלות חשש כבד להפליה פסולה של ילדים על הרצף האוטיסטי, שמאובחנים בדרך כלל בגילי 5-3. כך, ההוראות פוגעות באופק ההתפתחותי והשיקומי של ילדים על הרצף האוטיסטי ומשפחותיהם, או גרוע מכך – מייצרות תמריץ שלילי לאבחון ילדים עד גיל 5 על מנת לחמוק מההחרגה הביטוחית;

  • ההוראות מעצימות את הפלייתם של תושבים עניים יותר, שכן ייקור הפרמיות הצפוי בעקבות התיקון יהפוך את הביטוח הסיעודי – שאינו זול מלכתחילה – למותרות עבור אנשים אמידים בלבד.

כמו כן עמדנו על כך שהרפורמה, שיש לה השלכות דרסטיות על החברה הישראלית, התקבלה במהלך החגים ובעיצומה של מלחמה, ללא ביסוס עובדתי ראוי, הנמקה או שיתוף הציבור. עוד טענו כי כלל לא הוכח שהפגיעה הקשה בציבור המבוטחות והמבוטחים אכן תפיק את התועלת המצופה ותביא לפתרון המשבר הנטען.
הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה אלזה בונייה


Comments


bottom of page