top of page

צמצום התוכנית לבריאות השן בגני הילדים

אילוסטרציה
© Controlmay | Dreamstime.com

בעקבות תלונות רבות שהגיעו אלינו מהורים לילדים בגנים בעניין צמצומה של התוכנית לבריאות השן בגני ילדים, פנינו למשרד החינוך יחד עם רופאים לזכויות אדם. בקשנו להרחיב את התוכנית להיקף שבו פעלה בעבר ולהכניסה כתכנית מחייבת בגני ילדים.


התוכנית הושקה בשנת 2015 על ידי משרד הבריאות, על רקע של נתונים קשים על תחלואת השן בקרב ילדים בישראל. כך, מחקר אחד מצא ריקבון שן אצל 61.7% מהילדים שנבדקו, ובאחר נמצא כי כ-10% מילדי הגן סובלים מתחלואת שן חמורה כבר בשנותיהם הראשונות. כמו כן נמצא קשר מובהק בין תחלואת שן ובין מעמד סוציו-אקונומי והשתייכות לקבוצות אוכלוסייה שונות, ובהן האוכלוסייה החרדית, הבדואית וילדי מבקשי מקלט.


התוכנית לבריאות השן כללה כניסה לגנים לצורך תרגול ולימוד צחצוח שיניים אצל הילדים, חלוקת מברשות ומשחות שיניים ומריחת לכת פלואוריד. עוד עסקה התכנית באיתור תחלואת שיניים בקרב ילדים ובדיווח להוריהם. בעבר תמך משרד החינוך בתוכנית והיה שותף מלא בהובלתה. אולם החל משנת תשפ"ג החל המשרד להערים קשיים בדרכו של משרד הבריאות להפעילה, צמצם את מספר כניסות הצוותים לגני הילדים והגביל את פעילותם, וכתוצאה מכך היקף הפעילות פחת מאוד. בפנייתנו למשרד החינוך טענה עו"ד טל חסין כי זהו מהלך שרירותי ובלתי סביר המנוגד למקובל במדינות מפותחות, פוגע בזכותם של הילדים לבריאות וסותר את חובותיו של המשרד כלפי אוכלוסיית התלמידות והתלמידים.קישורים:הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה יעל זיידמן


Comments


bottom of page