top of page

לפנות מזבלה בלתי חוקית בשכונת ג'בל מוכבר בירושלים

צילום: מוהנד ענאתי, ACRI

בשכונת ג'בל מוכבר ממוקמת מזה כשנתיים וחצי מזבלה בלתי חוקית, שהפכה למפגע סביבתי ותברואתי חמור ביותר. האתר מכיל פסולת בניין, פסולת תעשייתית, וככל הנראה גם פסולת רפואית וכימית מסוכנת. הוא מהווה מקור לריח רע ולהתפשטות מזיקים מסוגים שונים בסביבת מגורים צפופה, וכן גורם לזיהום אויר ומסכן את בריאות התושבים. האתר אף הועלה באש כמה פעמים והעלה עשן רב, והכל בסמיכות לבתי מגורים, לגן ילדים, למגרש משחקים ועוד.


למרות פניות חוזרות ונשנות של תושבי השכונה לעיריית ירושלים, היא נמנעה מפינוי אתר הפסולת הפיראטי. לפיכך פנינו ב-29.5.2024 למשרד להגנת הסביבה, כדי שיפעיל את סמכותו ויורה לעירייה למלא את חובתה. עו"ד רעות שאער, מנהלת פניות הציבור, הדגישה כי העירייה מחויבת על פי חוק לפעול כדי לשמור על בריאות הציבור, למנוע היווצרותם של מפגעים סביבתיים ולסלק מפגעים קיימים, וכן ולמצות את הדין עם מפרי חוק שמשליכים פסולת במקום או שמציתים אותה. אם העיריה אינה פועלת, למשרד הבריאות ולמשרד להגנת הסביבה יש סמכות להוציא צו המחייב אותה לעשות זאת. עוד היא ציינה כי הזנחתו של אתר הפסולת מצטרף להזנחה הנרחבת והמתמשכת של תחום התברואה ואיכות הסביבה בירושלים המזרחית.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page