top of page

זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב, 25.11.2018

שינוי שיטת המינוי של יועצים משפטיים; סינון תכנים באינטרנט; ביטול שחרור מוקדם לאסירים ביטחוניים; זכויות עצורים – חיפוש על הגוף: עמדות האגודה לזכויות האזרח בנושאים שעל סדר יומה של הכנסת בתחום זכויות האדם.

שינוי שיטת המינוי של יועצים משפטיים

1. הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס' 20) (מינוי היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה), התשע"ח-2017 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית; 2. הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - מינוי יועצים משפטיים של משרדים), התשע"ז-2017 - הכנה לקריאה ראשונה

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שני 26.11.2018 בשעה 10:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

עמדת האגודה לזכויות האזרח: הצעת החוק מבקשת לשנות את אופן מינוי היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, כך שבמקום שייבחרו במכרזים, כנהוג לגבי כלל עובדי המדינה, הם ימונו ע"י ועדת איתור פוליטית לחלוטין. האגודה לזכויות האזרח מתנגדת להצעת החוק, וסבורה שיש בה כדי לפגוע בעצמאות ובמקצועיות של השירות הציבורי, וכן בהגנה על שלטון החוק ובמאבק בשחיתות שלטונית. להצעת החוק שורה ארוכה של מתנגדים, ובהם שופטי בית המשפט העליון (בדימוס), היועץ המשפטי לממשלה ומשפטנים בכירים. האגודה קוראת לחברות ולחברי הכנסת שלא לקדם הצעת חוק פוגענית זאת, אשר יש בה כדי לפגוע באופן קשה בשומרי הסף ומשכך בדמוקרטיה בישראל. להרחבה

סינון תכנים באינטרנט

1. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - חובת סינון אתרים פוגעניים), התשע"ו-2016; 2. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - סינון אתרי הימורים ותכנים המציגים דברי תועבה באינטרנט), התשע"ז-2016 ועדת הכלכלה | יום שני 26.11.2018 בשעה 11:30 | הכנה לקריאה ראשונה

עמדת האגודה: עם עליית השימוש ברשת האינטרנט, ולצד ההיבטים החיוביים שלה, התרבו גם תופעות שליליות כמו בריונות רשת (cyber bullying) וחשיפה לתכנים פוגעניים. הפחתת החשיפה לתכנים פוגעניים צריכה להיעשות תוך הקפדה על איזונים ראויים בין הזכות לכבוד, הזכות לפרטיות, הזכות לשם טוב והזכות לביטחון של משתמשי האינטרנט, לבין הזכות לחופש הביטוי ולחופש הגישה למידע,

כדי לאזן באופן ראוי בין הזכויות השונות, על המדינה להגביר את מודעות הציבור הכללי ואת מודעות הילדים ובני הנוער בפרט לסכנות הטמונות באינטרנט, כמו גם ליתרונות שניתן להפיק ממנו; ולעודד את חברות האינטרנט לשפר את השירות הניתן למשתמשים, גם בנוגע לסינון פרסומים פוגעניים, באמצעות עידוד תהליכי אסדרה (רגולציה) עצמית, הסדרת כשלי שוק ומתן תמריצים. בשלב זה, בשים לב לצעדים שנוקטות החברות בעניין זה, ראוי להסתפק באסדרה העצמית, לבחון אותה ואת תוצאותיה, ולא להיחפז בחקיקה שתזיק יותר מאשר תועיל לאיזון הרגיש בסוגיה מורכבת זאת.

ביטול שחרור מוקדם לאסירים ביטחוניים

1. הצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון - ביטול קיצור מאסר לאסירים ביטחוניים), התשע"ט-2018 - הכנה לקריאה ראשונה; 2. הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון - ביטול הסדרי שחרור על-תנאי למבצעי מעשי טרור), התשע"ט-2018 – מוזגו ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון - ביטול קיצור מאסר לאסירים ביטחוניים), התשע"ט-2018 | יום שני 26.11.2018 בשעה 12:30 | הכנה לקריאה ראשונה

עמדת האגודה: הצעת החוק מיותרת, משום שחוק שחרור על תנאי ממאסר כולל כבר את האיזונים הדרושים כדי להבטיח כי רק אסיר שאינו מסוכן עוד לחברה ושעבר הליך שיקומי יזכה לשחרור על תנאי ממאסר. בין היתר, קובע החוק כי ועדת השחרורים תשקול גם נתונים הנוגעים לסוג העבירה שביצע האסיר, נסיבות הביצוע ותוצאותיהן. כמו כן, החוק כולל כבר הסדר מיוחד הנוגע למקרים בעלי חומרה מיוחדת.

בפועל, במקרים בודדים בלבד זוכים אסירים ביטחוניים לשחרור על תנאי ממאסר, וחלקם הניכר הם קטינים. הצעת החוק צפויה לבטל אפילו מאותם אסירים ביטחוניים בודדים את התמריץ להפגין התנהגות חיובית במהלך מאסרם ולעבור הליך שיקומי. ברור, כי תוצאה זו אינה רצויה הן לרשויות הכליאה והן לחברה בכללותה. בכך, הצעת החוק מנוגדת לחלוטין להגיון הבסיסי של מערכת הכליאה בישראל, שמניחה כי כל אסיר, ובוודאי אסירים קטינים, יכול להשתקם ולשנות את דרכו. להרחבה

זכויות עצורים – חיפוש על הגוף

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - המצאה, חיפוש ותפיסה), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית. הדיון יתמקד בסעיף 112 (4) בנושא סמכות חיפוש על הגוף בעת קבלת עצור למשמורת (סעיף 40 ג' המוצע לחוק המעצרים)

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום רביעי 28.11.2018 בשעה 9:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

הסעיף מבקש להוסיף לחוק המעצרים סמכות שלפיה שוטר יהיה רשאי, כדבר שבשגרה וללא כל חשד, "לערוך בחינה חזותית של גופו העירום של עצור בעת קבלתו למשמורת במקום המעצר". עמדת האגודה: האפשרות לדרוש מכל עצור לחשוף את גופו העירום, כולל איבריו המוצנעים, ללא כל חשד מקדים, משקפת פגיעה חמורה ובלתי מידתית בפרטיותו ובצנעתו של אדם. יש להסתפק בחיפוש על גופו של עצור, הכולל בהגדרתו גם הסרת בגד שאין בו כדי לחשוף איברים מוצנעים, ורק אם קיים חשד שהעצור מחזיק חפץ שאסור להכניסו למקום המעצר, לאפשר בחינה חזותית של גופו העירום.

יש בחוק סעיף זהה לגבי אסירים שמתקבלים למשמורת, אבל אלה נסיבות אחרות: אסיר אחרי שהורשע מגיע לרצות מאסר ממושך, ואפשר להבין את הצורך בכך. לעומת זאת, הקלות שבה אנשים נעצרים, ומוחזקים לעיתים גם לילות לחינם ומשתחררים בבוקר המחרת, לא יכולה לאפשר פרקטיקה כזו.


bottom of page