top of page

לעדכן את קצבאות הסיוע בשכר דירה

ב-15.1.2018 הגישה האגודה לזכויות האזרח עתירה מינהלית בשם עותר שזכאי לסיוע בשכר דירה, נגד משרד השיכון ומשרד האוצר. בעתירה דרשנו לעדכן את קצבאות הסיוע בשכר דירה ליחידים מקבלי הבטחת הכנסה בהתאם לעלייה בשכר הדירה במשק, וכן לקבוע מנגנון קבוע לעדכון גובה הסיוע בשכר דירה על פי השינויים במחירי השכירות במשק.

הסיוע בשכר דירה מיועד להבטיח לזכאים מקבוצות מוחלשות את האפשרות לשכור דירה בשוק החופשי, ולהעמיד לעצמם ולבני משפחתם קורת גג נאותה. אולם למרות שמחירי השכירות התייקרו, חלק מהזכאים מקבלים כיום סיוע זהה בגובהו לסיוע שקיבלו לפני למעלה מעשר שנים. משרד השיכון עצמו מקבל את הטענה כי יש מקום לקבוע מנגנון עדכון לגובה הסיוע, אך מעביר את האחריות למשרד האוצר.

בעתירה טענו שההתעלמות מהשינויים בגובה השכירות הופכת את ההחלטה על גובה הסיוע לשרירותית ולבלתי סבירה באופן קיצוני, ושקיים איזון לקוי בין שיקולי תקציב לזכויות הזכאים. יתרה מזאת, בעוד שלחלק מקבוצות הזכאים עודכן גובה הסיוע, לקבוצות אחרות (למשל ליחידים מקבלי הבטחת הכנסה) לא נערך עדכון, בלי שיש טעם ענייני להבחין בין קבוצות הזכאים. כתוצאה מכך נגרמת פגיעה בזכויותיהם לקיום אנושי בכבוד, לדיור, לקניין, ולשוויון.

בספטמבר 2019 התקיים דיון בעתירה. בעקבות ביקורת של בית משפט התחייבו משרד השיכון ומשרד האוצר לבחון את עדכון הסיוע בתקציב הקרוב, והעתירה נמחקה.


בשל מערכות הבחירות החוזרות ונשנות התקציב התעכב. בעת דיוני התקציב באוקטובר 2021 הזכרנו לממשלה ולכנסת את חובת המשרדים לקיים את פסק הדין, אך סכומי הסיוע לא עודכנו. לפיכך הגשנו ב-27.12.2021 בקשה מכוח פקודת ביזיון בית משפט. ביקשנו מבית המשפט להצהיר כי משרדי השיכון והאוצר לא קיימו את פסק הדין כנדרש, ולקבוע לוח זמנים קצוב לקיים את פסק הדין כלשונו. היינו - לקבל החלטה מינהלית עדכנית משותפת לשני המשרדים, לגבי כל אחת מקבוצות הזכאים בטבלאות הסיוע, שתקבע האם יש לעדכן את גובה הסיוע וכיצד, ולהעביר אלינו החלטה מנומקת זו.

עת"מ 30187-01-18 יאיר נ' משרד הבינוי והשיכון

עו"ד: גיל גן-מור


פוסטים קשורים:


קישורים:

העתירה נכתבה בסיוע המתמחה שמרית טוייג

Comments


bottom of page