top of page

התערבות ראשת עיריית חיפה בתוכנן של יצירות תרבות

ב-27.1.2019 עתרנו לבית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה, בבקשה שבית המשפט יורה לראשת עיריית חיפה, ד"ר עינת קליש רותם, להימנע מלהתערב בתוכן היצירות שמועלות במוסדות תרבות הנמצאים בבעלות עיריית חיפה או שמקבלים תמיכה מעיריית חיפה. כמו כן, בית המשפט מתבקש לחייב את ראשת העירייה להודיע לחברת מוזיאוני חיפה כי אין כל מניעה להציג את היצירה מק'ישו במוזיאון חיפה לאמנות וכי אין חובה להציג יצירות אחרות מהתערוכה "סחורה מקודשת" מאחורי פרגוד. בעתירה נטען כי אין לראש רשות מקומית או למועצת הרשות כל סמכות להתערב בתוכן האמנותי של מוסדות תרבות עירוניים או של מוסדות תרבות הנתמכים על ידי העירייה. עוד נטען, כי גם אם היה מדובר בהחלטה מאוזנת ומידתית, לא היה לה תוקף, כיוון שהתקבלה בחוסר סמכות.

ב-10.2.2019 דחה בית המשפט לעניינים מינהליים את העתירה. ב-26.3.2019 הגשנו ערעור לבית המשפט העליון.


ב-11.11.2020 דחה בית המשפט העליון את הערעור, בקבעו כי העניין הפך לתיאורטי ולכן אין מקום לדון בו. יחד עם זאת, פסק הדין של השופט סולברג כולל כמה קביעות חשובות לגבי חופש הביטוי האמנותי בכלל והמוזיאלי בפרט. זוהי התייחסות ראשונה של בית המשפט העליון לחופש הביטוי של מוסדות תרבות ולכך שמוסדות תרבות עירוניים אינם כפופים להוראות של נבחרי ציבור בתחום האמנותי.

עת"מ 67938-01-19 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' ראש עיריית חיפה; עע"ם 2211/19 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' ראש עיריית חיפה

עו"ד: דן יקיר

העתירה, 27.1.2019

החלטה, 28.1.2019

תשובת עיריית חיפה, ינואר 2019

תשובת חברת מוזיאוני חיפה, ינואר 2019

החלטה, 3.2.2019

עיקרי טיעון מטעם העותרת, פברואר 2019

הודעה מטעם ראשת עיריית חיפה, פברואר 2019

בקשה מטעם העותרת להגשת מסמך ובקשה להגיב, פברואר 2019

פסק הדין, 10.2.2019

ערעור, מרץ 2019

סיכומים מטעם המערערת, יולי 2019

סיכומי תשובה מטעם המערערת, פברואר 2020


פסק הדין, 11.11.2020

פוסטים קשורים:

פרשת מק'ישו בחיפה: ועכשיו הערעור, מרץ 2019

פניות האגודה לפני הגשת העתירה (ינואר 2019)

קישורים נוספים:


יואב איתיאל, סערת "מק-ישו": העליון לא יתערב בהחלטת ראשת עיריית חיפה להסיר את הפסל, וואלה, 13.11.2020

בועז כהן, האגודה לזכויות האזרח עתרה נגד קליש רותם, כלבו, 27.1.2019

בועז כהן, בית המשפט דורש הבהרות מקליש רותם, כלבו, 4.2.2019

נעמה ריבה, קליש רותם הצהירה כי לא תתערב בתכנים אמנותיים של יצירות שיועלו במוזיאוני חיפה, הארץ, 9.2.2019

בועז כהן, עוד ניצחון לקליש רותם בבית המשפט, הפעם בפרשת "מק ישו", כלבו, 11.2.2019

נעה שפיגל, המחוזי בחיפה: ראשת העיר תוכל להתערב בתכנים אומנותיים כדי למנוע פגיעה ברגשות, הארץ, 11.2.2019

בשורת הצנזורה, הארץ - מאמר המערכת, 11.2.2019

העתירה נכתבה בסיוע המתמחה עדי גרינפלד

bottom of page