top of page

התערבות ראשת עיריית חיפה בתוכנן של יצירות תרבות

ב-27.1.2019 עתרנו לבית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה, בבקשה שבית המשפט יורה לראשת עיריית חיפה, ד"ר עינת קליש רותם, להימנע מלהתערב בתוכן היצירות שמועלות במוסדות תרבות הנמצאים בבעלות עיריית חיפה או שמקבלים תמיכה מעיריית חיפה. כמו כן, בית המשפט מתבקש לחייב את ראשת העירייה להודיע לחברת מוזיאוני חיפה כי אין כל מניעה להציג את היצירה מק'ישו במוזיאון חיפה לאמנות וכי אין חובה להציג יצירות אחרות מהתערוכה "סחורה מקודשת" מאחורי פרגוד. בעתירה נטען כי אין לראש רשות מקומית או למועצת הרשות כל סמכות להתערב בתוכן האמנותי של מוסדות תרבות עירוניים או של מוסדות תרבות הנתמכים על ידי העירייה. עוד נטען, כי גם אם היה מדובר בהחלטה מאוזנת ומידתית, לא היה לה תוקף, כיוון שהתקבלה בחוסר סמכות.

ב-10.2.2019 דחה בית המשפט לעניינים מינהליים את העתירה. ב-26.3.2019 הגשנו ערעור לבית המשפט העליון.


ב-11.11.2020 דחה בית המשפט העליון את הערעור, בקבעו כי העניין הפך לתיאורטי ולכן אין מקום לדון בו. יחד עם זאת, פסק הדין של השופט סולברג כולל כמה קביעות חשובות לגבי חופש הביטוי האמנותי בכלל והמוזיאלי בפרט. זוהי התייחסות ראשונה של בית המשפט העליון לחופש הביטוי של מוסדות תרבות ולכך שמוסדות תרבות עירוניים אינם כפופים להוראות של נבחרי ציבור בתחום האמנותי.

עת"מ 67938-01-19 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' ראש עיריית חיפה; עע"ם 2211/19 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' ראש עיריית חיפה

עו"ד: דן יקיר

העתירה, 27.1.2019

החלטה, 28.1.2019

החלטה, 3.2.2019

פסק הדין, 10.2.2019

ערעור, מרץ 2019


פסק הדין, 11.11.2020

פוסטים קשורים:

קישורים נוספים:


בשורת הצנזורה, הארץ - מאמר המערכת, 11.2.2019

העתירה נכתבה בסיוע המתמחה עדי גרינפלד

Comments


bottom of page