top of page

ירושלים מציגה: אפליה מגיל אפס


מדי שנה אנו מפרסמים עובדות ונתונים על חיי התושבים הפלסטינים בירושלים. הנתונים מראים בבירור כיצד האפליה בין התושבים היהודים במערב העיר לבין התושבים הפלסטינים בירושלים המזרחית מתחילה מלידה ומתקיימת כמעט בכל תחום.

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 341,453 תושבות ותושבים פלסטינים מתגוררים בירושלים, ומהווים 38% מסך תושבי העיר. אולם, הם זוכים לכמות ורמת שירותים נמוכה בהרבה לעומת התושבים היהודים.

האפליה מתחילה כבר אצל תינוקות. העירייה מפעילה רק שש תחנות טיפת חלב בשכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית (בנוסף לשתי תחנות שמפעיל הסהר האדום) בהשוואה ל-25 תחנות שהיא מפעילה בשכונות היהודיות. האפליה נמשכת גם בגיל בית הספר: בירושלים המזרחית חסרות 1,983 כיתות לימוד - למעלה ממחצית מתוך כ-3,800 כתות לימוד החסרות בעיר כולה. 32% מהתלמידים הפלסטינים אינם מסיימים 12 שנות לימוד, לעומת 1.5% בלבד מהתלמידים היהודים בעיר.

שיעורי העוני בעיר ירושלים ובמחוז ירושלים הם הגבוהים ביותר בישראל. 72% מכלל המשפחות הפלסטיניות בירושלים ו-26% מהמשפחות היהודיות חיות מתחת לקו העוני. בקרב ילדים המצב חמור אף יותר, כאשר 81% מהילדים הפלסטינים בירושלים חיים מתחת לקו העוני, לעומת 38% מהילדים היהודים בה. כ-8,474 ילדים מירושלים המזרחית מוגדרים כילדים בסיכון.

לנוכח שיעור העוני הגבוה בירושלים המזרחית, שירותי הרווחה שם חיוניים. אולם, בירושלים המזרחית פועלות רק שש לשכות של שירותי הרווחה, בהן מטופלים כ-335 אלף בני אדם, לעומת 19 לשכות המטפלות באוכלוסיה הישראלית-יהודית, המונה כ-570 אלף בני אדם.

האפליה באה לידי ביטוי גם בכך שלמעלה מעשור שרשויות התכנון המקומיות והמחוזיות לא קידמו ולו תוכנית מתאר אחת בשכונות הפלסטיניות. זאת, בזמן שצפיפות המגורים בשכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית עומדת על כשש נפשות לדירה בממוצע – כמעט פי 2 מהשכונות היהודיות במערב העיר.

כמו כן, מרבית התושבים הפלסטינים אינם מחוברים בצורה מסודרת לתשתיות מים וביוב. למרות השקעה רבה, תשתיות התחבורה בירושלים המזרחית עדיין רחוקות ברמת מהתשתיות במערב העיר.

מנהלת היחידה לזכויות האדם בשטחים הכבושים באגודה לזכויות האזרח, עו"ד עביר ג'ובראן-דכוור: "תושבי ירושלים המזרחית סובלים ממדיניות רבת שנים של הזנחה מכוונת ומתמשכת, זאת על אף ההבטחות לתקציבים והשקעה בשירותים. על רשויות המדינה החובה לפעול לצורך שיפור תנאי החיים הבסיסיים של התושבים אשר סופחו יחד עם ירושלים המזרחית לעיר ירושלים. האגודה לזכויות האזרח תמשיך לפעול על מנת להבטיח הגנה וקידום הזכויות של תושבי ירושלים המזרחית".

Comments


bottom of page