top of page

הצלחנו! המשטרה תחשוף את כל נהליה


אילוסטרציה
© Fotokon - Dreamstime.com

בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים נתן היום (28.6.2020) פסק דין שלפיו מחויבת המשטרה לפרסם באתר האינטרנט שלה את כלל הנהלים שלפיהם היא פועלת. פסק הדין ניתן בעקבות עתירה של האגודה לזכויות האזרח, שבה טענו כי המשטרה מפרה את חובתה לפרסם באופן יזום את נהליה לפי חוק חופש המידע, שנחקק כבר לפני 20 שנה. המשטרה קיבלה גם את עמדתנו לפיה במקרים שבהם נהלים יישארו חסויים בהתאם לחריגים הקבועים בחוק, היא תהיה מחויבת לפרסם לכל הפחות את כותרת הנוהל ואת הסיבה לאי פרסומו.


משטרת ישראל פועלת על פי 890 נהלים, כאשר עד היום רק 180 נהלים פורסמו. הנהלים שלא פורסמו עוסקים בשורה ארוכה של תחומים, ובכלל זה הקשר בין המשטרה לאזרחים, הפעלת כוח והשימוש באמצעים לפיזור הפגנות.


נוהלי המשטרה מסדירים את גבולות הסמכות ואת כללי הפעולה של המשטרה ביחסיה עם האזרח באינספור מצבים: בחקירה, במעצר, בעיכוב, בבדיקת מסמכים וזהות, בהפגנות, בהפרות סדר, בהפעלת כוח, בתשאול ועוד. לאור זאת נטען בעתירה כי פרסום הנהלים הוא קריטי ונדרש כדי לתת לציבור מידע רלוונטי וחשוב הנוגע לזכויותיו ולגבולות הסמכות של השוטרים, ולאפשר ביקורת על התנהלות שוטרים שבאים במגע עם אזרחים.


בפסק הדין כתבה השופטת דנה כהן-לקח: "חשיבותה של העתירה שבכותרת הייתה רבה. היה בה כדי לתמרץ את המשטרה להעלות על סדר יומה את הסוגיה של פרסום נהלי המשטרה, סוגיה שהמתינה לטיפול במשך למעלה מ-20 שנה מאז חקיקתו של חוק חופש המידע בשנת 1998 [...] הדיון בעתירה חשף כשלים בתהליך פרסום נהלי המשטרה וכן חידד את הצורך לטפל בסוגיה זו לא רק בנוגע לנהלים בעלי תחולה כלל ארצית אלא גם בנוגע לנהלים ברמה המקומית-מחוזית."


עורכי הדין אבנר פינצוק ואן סוצ'יו מהאגודה: "זהו יום חשוב לשקיפות הציבורית. פסק הדין, הניתן דווקא בימים אלה בהם פעולות המשטרה זוכות לתהודה וביקורת רבה, יאפשר לציבור ללמוד ולהבין את נוהלי המשטרה ואת פקודותיה, ולהשתמש בידע זה על מנת לפקח ולבקר את פעולות המשטרה. אנו מקווים כי גופים ציבוריים נוספים יחשפו את נוהלי העבודה שלהם".
Comentarios


bottom of page