top of page

השר לביטחון פנים, אין לך סמכות למנוע הפגנות!


הפגנה מול מעון ראש הממשלה
Photo by ACRI

היום (23.7.2020) דיווחה כתבת המשטרה של גלי צה"ל, הדס שטייף, על מעורבות פסולה של השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה בניסיון למנוע הפגנות מול מעון ראש הממשלה. על פי הדיווח, השר זימן ללשכתו שכנים של מעון ראש הממשלה, שהתלוננו על פגיעה קשה באיכות חייהם בשל מפגעי רעש ומפגעים נוספים, והמליץ להם להגיש עתירה לבג"ץ. ואכן שלשום (21.7.2020) הגישו 61 שכנים עתירה לבג"ץ בנושא נגד מפקד מחוז ירושלים. בהמשך לכך כינס השר אתמול ישיבה בהשתתפות ממלא מקום המפכ"ל, מפקד מחוז ירושלים והיועצת המשפטית של המשטרה, ודרש מהם למנוע את המשך ההפגנות מול מעון ראש הממשלה ולהעבירן לגן סאקר או למקום אחר. היועצת המשפטית של המשטרה הבהירה לשר שהחוק ופסיקת בג"ץ מחייבים את המשטרה לאשר את ההפגנות, והשר הציע לאתגר את פסיקת בג"ץ בנושא.


לפיכך פנינו היום בשנית ליועץ המשפטי לממשלה, ושבנו על בקשתנו להנחות ללא דיחוי את השר לביטחון הפנים שאסור לו להתערב בעבודת המשטרה. עוד ביקשנו מהיועץ המשפטי לתת גיבוי מלא למשטרה לסרב להיפגש עם השר על נושאים שחורגים מסמכויותיו.

בפנייה מסביר עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה, כי מדובר בשיבוש מערכות חמור – שר שממליץ לאזרחים להגיש עתירה לבג"ץ נגד הגוף שהוא ממונה עליו; השר לביטחון הפנים שמתיימר להורות למשטרה כיצד לפעול; שר שקורא למשטרה להגביל את הזכות החוקתית להפגין ובמיוחד להגבילה בהקשר של הפגנות נגד ראש הממשלה, שאליו יש לו זיקה פוליטית וחוקתית הדוקה; שר שמנסה להשפיע באופן פסול על עמדת הרשות בהליך משפטי תלוי ועומד.


עוד נכתב בפנייה: "השר לביטחון הפנים מסרב להפנים את העובדה שאמנם הוא אחראי מיניסטריאלית על המשטרה, אך אין הוא המפקד העליון של המשטרה. במקרה זה היועצת המשפטית של המשטרה עמדה בפרץ והבהירה לשר כי דרישותיו הן בלתי חוקיות בעליל ... [אך] קיים חשש כבד ש'רוח המפקד' עלולה לחלחל לדרגים הנמוכים יותר ולהשפיע על שיקוליהם בעת מתן רישיונות להפגנות".


בעקבות פנייתנו ופניות נוספות פנה היועץ המשפטי לממשלה לממלא מקום המפכ"ל, והדגיש בפניו את חובתה של המשטרה לסייע במימוש הזכות להפגין ולהפעיל את סמכויותיה בצורה עצמאית, שוויונית ועניינית, וללא שיקולים זרים.

Commentaires


bottom of page