top of page

בעקבות פניותינו המשטרה מבהירה: מותר לצלם שוטרים


אילוסטרציה
צילום: יוסי זמיר, שתיל-סטוק

ב-10.8.2020 פנתה האגודה לזכויות האזרח ליועצת המשפטית של המשטרה יחד עם הוועד הציבורי נגד עינויים, אגודת יהודי אתיופיה והקליניקה לרב תרבותיות ומגוון באוניברסיטה העברית, בעקבות אירועים שבהם שוטרים התנכלו לאזרחים המתעדים אותם בעת הפעלת סמכויותיהם במרחב הציבורי. בניסיון למנוע את התיעוד משתמשים שוטרים בשיטות שונות: הפחדה ואיומים, אלימות, תפיסת הטלפון הנייד ועיכוב.


בפנייה טענו כי לא מדובר באירועים בודדים אלא בתופעה של ממש, שמחייבת בחינה מערכתית ושיטתית והנחייה ברורה לשוטרים בעניין זה. עוד טענו שאין כל הוראה חוקית האוסרת על תיעוד פעולות אכיפה המתקיימות במרחב הציבורי, ויתרה מזאת – שהתיעוד מוגן כנגזרת של חופש הביטוי ושל זכות הציבור לדעת. תיעוד של שוטרים בעת ביצוע פעולות אכיפה במרחב הציבורי הוא גם חיוני כדי לחדד את הביקורת כלפי המשטרה וכדי להוכיח את חפותם של חשודים ונאשמים. לפיכך דרשנו שהמשטרה תוציא נוהל מפורט באשר לחובתם של שוטרים לאפשר את התיעוד של פעילותם במרחב הציבורי.


ב-15.10.2020, משפנייתנו לא נענתה, פנינו שוב ליועצת המשפטית של המשטרה.


ב-31.12.2020 נענינו כי המשטרה הוציאה הנחיה שמבהירה שמותר לאזרחים לצלם פעולות אכיפה במרחב הציבורי. ההנחיה קובעת שצילום ייחשב להפרעה לשוטר רק כשהוא יוצר "הפרעה ממשית" (למשל במקרה שהמצלם מצמיד את הטלפון למרחב הפנים של השוטר). ההנחיה גם מבהירה שלשוטר אסור להיכנס לטלפון סלולרי של המתעד ולבצע בו פעולות, גם אם יש לו סמכות לתפוס את המצלמה.


להלן ההנחיה:

הנדון: מניעת תיעוד פעולות אכיפה במרחב הציבורי  1.	כללי: א. לאור ריבוי קיומן של מחאות לאחרונה והתפשטות התופעה של אזרחים המצלמים שוטרים במהלך ביצוע פעולות אכיפה התקבלו במשטרת ישראל פניות בדבר מניעת תיעוד פעולות אכיפה במרחב הציבורי. ב. בפניות נטען כי השוטרים מונעים מאזרחים לתעד אותם בעת שהם מבצעים אכיפה במרחב הציבורי, מחרימים את הטלפונים הסלולריים ואף חודרים לטלפון  שלא כדין. ג. לאור זאת, להלן חידוד הנחיות בנושא.  2. הנחיות מב"צ (בתיאום עם יועמ"ש אג"מ): א. ככלל, אין למנוע מאזרח לצלם פעולות אכיפה המבוצעות כלפיו או כלפי אדם אחר במרחב הציבורי. ב. חריג לכך הוא מקרה שבו הצילום על ידי אזרח נעשה תוך כדי עבירה של: (1) הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו על פי סעיף 275 לחוק העונשין. (2) שיבוש הליכי חקירה. ג. במקרה כזה יש לפעול להפסקת הצילום כמפורט להלן: 1) יש לפנות לאזרח ולבקש ממנו להפסיק את הצילום וככל שהוא מסרב קיימת סמכות לעיכובו / מעצרו.   2) שוטר רשאי לתפוס את המצלמה אם יש לו יסוד סביר להניח כי היא שימשה או עתידה לשמש לעבירה או עשויה לשמש ראיה בהליך משפטי וכו' (ס' 32 לפסד"פ מעצר וחיפוש). 3)	הסמכות לתפיסת המצלמה (כולל טל"ס המשמש לצילום) אינה מהווה אישור לביצוע חדירה למכשיר לטל"ס והשוטר אינו רשאי להיכנס לטל"ס ולבצע בו פעולות.   ד.	למען הסר ספק, הצילום כשלעצמו אינו מהווה עבירה של הפרעה לשוטר. הצילום יכול להיחשב הפרעה לשוטר רק במקרים שבהם הוא יוצר הפרעה ממשית לעבודת השוטר, למשל: הצמדה של מכשיר הטלפון הסלולרי למרחב הפנים של השוטר, צילום תוך אמירות של המצלם העלולות להתסיס את העצור ולגרור הסלמת המצב וכד'. ה.	ככל והאזרח נשמע להוראות השוטר וחדל מהצילום בנסיבות המהוות עבירה של הפרעה לשוטר יש לאפשר את המשך הצילום באופן שאינו מהווה הפרעה.  ו.	יש להעביר תוכן מסמך זה לכלל השוטרים.  3. לידיעתכם והיערכותכם בהתאם.קישורים:


תומר מיכלזון, "אתה מסריט? אין בעיה. אתה עצור על הכשלת שוטר", המקום הכי חם בגיהנום, 15.10.2020

הפניות נכתבו בסיוע רכזת השטח וחופש המחאה סיון תהל


Commenti


bottom of page