top of page

למנוע אפליה בתחום התפתחות הילד


אילוסטרציה
© Andreaobzerova | Dreamstime.com

היום (21.7.2020) פנינו לשר הבריאות בדרישה שיפעל לוודא שכל ילד/ה שאובחן כזקוק לטיפול בתחום התפתחות הילד ונקבע כזכאי לטיפול המצוי בסל הבריאות, יקבל אותו באופן מהיר, מלא ושוויוני. כיום, 22,000 ילדות וילדים מחכים לטיפול חודשים רבים ואף שנים. חלקם נאלצים לנסוע מרחק בלתי סביר כדי לקבלו, והשאר נאלצים לרכשו בשוק הפרטי.


עד עתה, ניתן הטיפול בשלושה אופנים: על ידי קופות החולים עצמן, על ידי ספקי שירותים שהם יחידות ומכונים אליהן מפנות קופות החולים באמצעות טופס 17 (יחידות להתפתחות הילד), או על ידי רכישת השירות בשוק הפרטי בהסדר או בקבלת החזרים בדיעבד – על בסיס תעריף שקבע משרד הבריאות. בשנתיים האחרונות משרדי הבריאות והאוצר מקדמים רפורמה בתחום התפתחות הילד. כחלק מכך, החל מה-1.9.2020 לא יינתנו יותר החזרים על טיפול בשוק הפרטי, כאשר הציפייה היא שכלל הילדים יקבלו אותו במסגרת קופות החולים או ביחידות להתפתחות הילד. עם כניסת הרפורמה לתוקף, צפוי שאלפי ילדים יצטרפו לאלו שכבר ממתינים לטיפול.


משרד הבריאות אמד את עלות כל טיפול וקבע תעריף, אולם בפועל הקופות משלמות ליחידות להתפתחות הילד הרבה פחות מהתעריף שנקבע. למעשה, יש יחידות (בפרט במגזר הערבי), שלהן משלמות קופות החולים חצי ממה שהן משלמות ליחידות אחרות, שלהן כושר מיקוח גדול יותר, עבור אותו השירות בדיוק. כתוצאה מכך, חלק ניכר מהיחידות נעזרו במשך שנים ברשויות המקומיות, שהשלימו את הפער שבין מימון קופות החולים ובין עלותו האמיתית של הטיפול, על אף שהחובה למימון הטיפול חלה על קופות החולים. לאחרונה, הודיעו חלק מן הרשויות המקומיות כי הן חדלות לממן שירות זה.


מצב הדברים הנוכחי מפלה במיוחד ילדים עניים. ילדים אלה ממתינים לקבלת אבחון וטיפול, מבלי שיש להם אפשרות לרכשו באופן פרטי ולקבל החזר חלקי רק בדיעבד. גם ילדים שמתגוררים ברשויות עניות, שאינן יכולות לתמוך בספקי השירותים לקופות, או שאין בהן חלופות זמינות בקופות החולים עצמן, מופלים. ילדים המתגוררים ברשויות מרוחקות, בפריפריה הגאוגרפית של ישראל, נאלצים לעיתים לנסוע מרחק רב כדי לקבל את הטיפול - אפשרות שאינה ישימה בעבור הורים עניים שאין להם רכבים פרטיים, שאינם יכולים לקחת יום חופש על מנת לנסוע בתחבורה ציבורית לעיר אחרת, או שאינם יכולים לממן נסיעות כאלה. כך, דווקא הילדים העניים ביותר, ובכללם אלו המתגוררים ביישובים בדירוג סוציו-אקונומי נמוך ובפריפריה, הם הנפגעים ביותר.


בפנייתנו לשר הבריאות דרשה עו"ד משכית בנדל:

  • לוודא שכל ילד/ה יקבל טיפול בתוך שלושה חודשים מיום ההפניה לאבחון;

  • לקבוע מהו "מרחק סביר" למתן טיפול;

  • לפקח על ההתקשרויות של קופות החולים עם נותני שירותים בתחום, וכחלק מכך לקבוע מחיר מינימום מחייב בהתקשרות למתן טיפול לסוגיו;

  • לעמוד על פרסום מידע לציבור.
הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה נועם גרינצייג


bottom of page