top of page

הפעלת מכת"זית ובואש בשכונות חרדיות


ב-28.1.2021 פנינו למפכ"ל המשטרה, בעקבות עדויות רבות על שימוש במכת"זית ובבואש בשכונות חרדיות בירושלים, בית שמש ובני ברק, בניגוד מוחלט לנהלים. את הפנייה כתבו סיון תהל ועו"ד רעות שאער מהאגודה, יחד עם ירון ג'קסון ועו"ד אפרת ברגמן-ספיר מהוועד נגד עינויים.


בפנייה מתוארים אירועים של הפעלת מכתז"ית ובואש ברחובות שקטים ופנויים, שלא מתקיימות בהם הפרות סדר, וכן של התזה ישירות לתוך לתוך מבנים סגורים, לעבר חלונות בתים ומרפסות ולעבר עסקים ורכבים, תוך פגיעה מכוונת במי שאינם מעורבים בהפרת סדר, ובהם ילדים ותינוקות. מתיאור האירועים עולה חשש כבד לכך שהמשטרה השתמשה במכת''זית ובבואש באופן שיטתי כאמצעי אכיפתי וענישתי כלפי כלל האוכלוסיה במקום, וכדי להרתיע אזרחים מהמצאות במרחב הציבורי – ללא כל קשר לפיזור הפרות סדר.


בפנייה ציינו כי השימוש בבואש ובמכת''זית באופן זה מנוגד לכללים המנחים שנקבעו בפסיקת בית המשפט העליון ובנהליה של המשטרה עצמה. בין היתר, אמצעי זה שמור להפרות סדר קשות, שבאות לידי ביטוי בהתנגדות אלימה, וכאשר צפויה פגיעה קשה, בדרגת ודאות קרובה לביטחון הציבור, לגוף או לרכוש. דרשנו לחדול לאלתר מהשימוש באמצעים אלו לתכלית של ענישה, לתחקר את האירועים שבהם נעשה שימוש בניגוד לנהלים, ולהבטיח כי השימוש בהם יתבצע באופן מידתי בלבד ובהתאם לנהלים.


בתשובתה דחתה המשטרה את טענותינו והצדיקה את התנהלותה בכל האירועים, מבלי להתייחס לתיעוד ולעדויות המפורטות שהצגנו בדבר הפרת הדין והנהלים.


לנוכח חומרתו של אחד האירועים שתואר בפנייתנו מצאנו לנכון לפנות למפכ"ל פעם נוספת ולהפציר בדרג הפיקודי לאכוף את את הנהלים. ביקשנו לקבוע הנחייה לפיה שימוש בכוח ובאמצעים מסוכנים דוגמת מכת"זית ובואש כלפי אזרחים לא יעשה אלא בלית ברירה - כאשר הסיכון הממשי והנזק הצפוי כתוצאה מהימנעות מכך עולה בבירור על הנזק שעלול להיגרם כתוצאה מעשיית שימוש בהם. כמו כן ביקשנו לוודא ששוטרים המשתמשים באמצעים לפיזור הפגנות באופן לא חוקי יועמדו לדין או יטופלו בחומרה במישור המשמעתי והפיקודי, ולא יורשו לבוא במגע עם אזרחים.


"התרבות הארגונית האלימה, המקלה ראש בבריאותם ובחייהם של אזרחים מקרב קבוצות מיעוט דוגמת האוכלוסיה החרדית חייבת להשתנות מהיסוד", נכתב בפנייה. "אם שינוי יסודי כזה לא יתרחש, אנו עלולים חלילה לשוב ולחזות במקרים שבהם התנהלות משולחת רסן של המשטרה תיגבה את חייהם של אזרחים שלא לצורך".


אלימות משטה נגד חרדים: מכת"זית, בואש, אלות ומעצרי לילה: פניית האגודה לזכויות האזרח לוועדה לביטחון פנים, 1.2.2022


פניית האגודה למפכ"ל המשטרה, 16.11.2022Comments


bottom of page