top of page

ירושלים המזרחית - עובדות ונתונים, 2021


אילוסטרציה

כמדי שנה מפרסמת האגודה לזכויות האזרח עובדות ונתונים על חיי התושבים הפלסטינים בירושלים. גם השנה מעידים הנתונים על אפליה והזנחה קשות שמהן סובלים תושבי ירושלים המזרחית, כמעט בכל תחומי החיים.


358,804 פלסטינים מתגוררים בירושלים, העיר הגדולה בישראל. הם מהווים כ-38% מכלל תושבי העיר. למרות זאת ובמשך עשרות שנים שיעור המשאבים והתקציבים המוקצים בעבורם נמוך מחלקם היחסי באוכלוסיית העיר, ורחוק מלענות על צורכיהם. רמת השירותים שלה הם זוכים נמוכה בהרבה לעומת התושבים היהודים.


האפליה מתחילה כבר מגיל צעיר. בירושלים המזרחית חסרות 1,670 כיתות לימוד, אך בשנה האחרונה הושלמה בנייתן של 44 כיתות לימוד בלבד. כ-30% מהילדים הפלסטינים בירושלים המזרחית אינם רשומים למסגרת לימודים מוסדרת.


שיעורי העוני בירושלים הם הגבוהים ביותר בישראל, והפער בין האוכלוסייה היהודית לפלסטינית תהומי. כבר ב-2017 כ-75% מכלל המשפחות הפלסטיניות בירושלים חיו מתחת לקו העוני, לעומת 22% מהמשפחות היהודיות, ואפשר להניח שבעקבות משבר הקורונה שיעורים אלה אף גדלו. בקרב ילדים המצב חמור אף יותר: ב-2017, 86% מהילדים הפלסטינים בירושלים חיו מתחת לקו העוני, לעומת 33% מהילדים היהודים בה.


המחיר שמשלמים ילדי ירושלים המזרחית על ההזנחה מתבטא גם במפגש שלהם עם רשויות אכיפת החוק: 73% מהקטינים שנעצרו בירושלים במהלך 2020 היו פלסטינים.


האפליה באה לידי ביטוי גם בתחום התכנון והבנייה. רק 15% משטחי ירושלים המזרחית (שהם 8.5% משטחה של ירושלים כולה) מיועדים למגורים עבור תושביה הפלסטינים. זאת, בזמן שצפיפות המגורים בשכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית עומדת בממוצע על 1.8 נפשות לחדר – כמעט פי 2 מהשכונות היהודיות במערב העיר. חרף מצוקת הדיור והמחדלים התכנוניים הגורמים לה, קצב הריסות הבתים בשכונות ירושלים המזרחית עלה בשנים האחרונות.


מנהלת היחידה לזכויות האדם בשטחים הכבושים באגודה לזכויות האזרח, שירה ליבנה: "הנתונים מדברים בעד עצמם, ומציירים תמונה שיטתית קשה של אפליה והזנחה שנמשכות שנים ארוכות. תושבי ותושבות ירושלים המזרחית זכאים לשירותים הולמים, הגנה על זכויותיהם והשקעה בעתידם. נמשיך לפעול על מנת להבטיח שהרשויות מקיימות את חובותיהן כלפי התושבים."


ירושלים המזרחית - עובדות ונתונים, 2021: מסמך הנתונים | אינפוגרפיקה
bottom of page