top of page

הפסקת התמיכות של משרד ירושלים ומורשת בבצלאל


בניין האקדמיה לאמנות, עיצוב ואדריכלות בצלאל. צילום: מיכאל יעקובסון, wikimedia

סטודנטים ערבים שלומדים באקדמיה לאמנות ולעיצוב בצלאל שלחו לפני כשבוע מכתב לכל ראשי המחלקות והודיעו כי ייעדרו מן הלימודים במחאה על המתרחש בישראל ובעזה. בתגובה שלחו אליהם כ-50 מרצים מכתב, בו הביעו את הזדהותם עם הסטודנטים השובתים. בעקבות זאת הודיע מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת לאקדמיה לאמנות בצלאל על הפסקה מיידית של התמיכה הממשלתית בה.


ב-18.5.2021 פנינו למשרד המשפטים והתרענו על כך שהחלטת משרד ירושלים ומורשת פסולה ולא חוקית. בפנייה כתב עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה:


"החלטתו של המנכ"ל לשלול תמיכות משרדו בשל מה שנחזה בעיניו כעמדה מוסדית של בצלאל 'שלא לגבות את ארצו בעת לחימה' מופרכת מבחינה עובדתית לאחר שהמוסד הדגיש שמדובר בעמדתם של קומץ מהמרצים שעובדים בו. אלא שההחלטה פסולה גם מבחינה ערכית והיא בלתי חוקית בעליל. אף לו היה מדובר בעמדה מוסדית לשר ולמנכ"ל אסור לקחת בחשבון במסגרת שיקוליהם במתן תמיכה את העמדות או הדעות של המוסדות בהם הם מתבקשים לתמוך – ככל שאפשר לשייך למוסד עמדות ודעות. כפי שהדגישו המשנות ליועץ המשפטי לממשלה במכתבן אלינו מאוגוסט 2015, 'לא ניתן להכליל שיקולי תוכן בבחינת התמיכה במוסדות תרבות'. על עמדה זו חזרה שוב ושוב המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, בשנים האחרונות ודברים אלה יפים אף לענייננו.


החלטת המנכ"ל לשלול תמיכה בשל עמדות ודעות פסולה – אלה שיקולים זרים שאסור למנכ"ל לשקול. ההחלטה פוגעת בחופש הדעה של המוסד ובחופש האקדמי שלו לנהל את ענייניו הפנימיים כראות עיניו.


[...]


בשולי הדברים אך לא בשולי חשיבותם: מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת מציין פעמיים בתחילת מכתבו, כי מדובר ב'אוכלוסיה מקומית המבצעת פוגרומים והפרות סדר בערים שונות מתוך הבעת תמיכה עם אויבי המדינה', וכי מדובר ב'אוכלוסיה מקומית אשר מתנהגת בעויינות כנגד המדינה'. בכך הוא מנסה להטיל רפש בציבור הערבי כולו. אמירות גזעניות אלה חמורות מאד וחומרה מיוחדת נודעת להם בשל בכירותו של הדובר".


בתשובת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מ-30.9.2021 נמסר, בין היתר, כי מבירור שנערך מול משרד ירושלים ומורשת עולה כי "לעת הזאת אין בדעת המשרד לנקוט צעדים כלשהם מול בצלאל" וכי "התקיימה פגישה משותפת [של משרד ירושלים ומורשת] עם הנהלת בצלאל, בה גובשו הבנות מסוימות ביחס לאירועים". במענה לפנייה נוספת שלנו הבהיר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה כי "הועברו גם הנחיות מתאימות למשרד ירושלים ומורשת, לרבות בדבר הצורך להבטיח את עצמאותם הניהולית האקדמית של המוסדות להשכלה גבוהה."Comments


bottom of page