top of page

שימוש לא מרוסן של המשטרה ברימוני הלם


רימון הלם
צילום: אורן זיו, אקטיבסטילס

ב-25.5.2021 פנינו למפכ"ל המשטרה בעניין השימוש ברימוני הלם בשבועות האחרונים. מעדויות שאספנו עולה שהמשטרה השתמשה ברימוני ההלם באופן מסיבי ובלתי מרוסן, תוך הפרה שיטתית ומתמשכת של הנהלים המסדירים את אופן השימוש בהם. לא מדובר באירועים ספורדיים או בהתנהלות פרטנית של שוטרים בודדים שחרגו מהנהלים, אלא בהתנהלות שיטתית וכלל ארצית של המשטרה שהובילה לפציעת מפגינים רבים בנסיבות שכלל לא הצדיקו שימוש בכוח. הפגיעות כוללות פצעים עמוקים, כוויות, שריטות ושטפי דם.


בפנייה ציינו עו"ד אן סוצ'יו ורכזת השטח וחופש המחאה סיון תהל, כי בשנים האחרונות חלה התדרדרות מדאיגה ביחס המשטרתי לרימוני ההלם, והגדרתו בנהלים שונתה מאמצעי מסוכן ששמור להפרות סדר קשות במדרג ד' לאמצעי שניתן להשתמש בו כאמצעי ראשון במדרג ג'. דרשנו מהמשטרה להחמיר את הנסיבות המאפשרות שימוש ברימוני הלם ולהחזיר את האמצעי הזה למדרג ד', כפי שהיה בעבר. כמו כן דרשנו לתחקר את האירועים המפורטים בפנייה, ולחדד לשוטרים את גבולות השימוש בכוח.


בתשובתה מיום 21.6.2021 טענה המשטרה כי השימוש ברימוני הלם נעשה במהלך הפרות סדר אלימות ועל פי הנהלים. התשובה לא כללה כל התייחסות לטענות הפרטניות שהוצגו במכתבנו ולאירועים הספציפיים שפורטו, אלא מענה כללי בלבד והתייחסות לאירועים אחרים שהתרחשו באותם תאריכים. בתשובה נכתב כי באירועים אלה "הושלכו אבנים ובקבוקי זכוכית"; "אירעו עימותים אלימים והפרות סדר"; "אירעו התפרעויות" וכיו"ב, אלא שהאירועים שצוינו במכתבנו התרחשו ברובם בשלבים מוקדמים של ההפגנות, כאשר לא היו עדיין התפרעויות, או כאשר המפגינים ניסו להתרחק מהמקום ולא היו בקרבת ההתפרעויות. לפיכך פנינו שוב ב- 6.7.2021, וטענו כי לגבי אף אחד מהאירועים שתוארו במכתבנו לא נעשה ניסיון מצד המשטרה לבחון את המקרה, לעיין בתיעוד שצורף ולקיים בחינה רצינית וביקורתית של השימוש בנשק קיצוני כל כך, שגרם לפציעות של מפגינים.


פניית האגודה לזכויות האזרח, 25.5.2021


תשובת המשטרה, 21.6.2021


תשובת האגודה, 6.7.2021


תשובת המשטרה, 28.7.2021קישורים:


לירן לוי, פנייה למפכ"ל: הפסיקו להשתמש ברימוני הלם לפיזור הפגנות לא אלימות, וואלה, 30.5.2021הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה איל לוריא פרדסbottom of page