top of page

שימוש לא מרוסן של המשטרה ברימוני הלם


רימון הלם
צילום: אורן זיו, אקטיבסטילס

ב-20.4.2023 פנינו למפכ"ל המשטרה בדרישה להפסיק את השימוש המשטרתי ברימוני הלם כאמצעי לפיזור הפגנות, בעקבות פציעתם הקשה של מפגינים משימוש באמצעי זה. בפנייה ציינו עו"ד אן סוצ'יו ורכזת חופש המחאה סיון תהל כי השילוב בין היותו של רימון ההלם אמצעי לא מדויק שבהכרח פוגע במפגינים רבים ללא הבחנה לבין הסיכון הגופני שנשקף ממנו, הופך אותו לאמצעי בלתי מידתי, שאין לעשות בו שימוש בנסיבות של מחאות.


פציעתם של מפגינים רבים מרימוני הלם הובילה משטרות בעולם להכיר בסכנות הטמונות באמצעי זה ולאסור על השימוש בו. בעולם ידועים גם מקרים של מוות כתוצאה מפיצוץ רימון הלם. לעומת זאת, בישראל הקלה המשטרה על השימוש ברימוני הלם בהפגנות. בעוד בעבר ההתייחסות לרימון היתה כאמצעי מסוכן ששמור להפרות סדר קשות ב"מדרג ד'" בלבד (התנגדות אלימה קשה וחמורה תוך שימוש בחפצים), בשנת 2021 שונה הנוהל המשטרתי והרימון הפך לאמצעי שאפשר להשתמש בו בנסיבות קלות יותר ("מדרג ג'"). בפנייתנו דרשנו שלכל הפחות, השימוש ברימוני הלם ייעשה באירועי הפרות סדר חמורים ומסוכנים בלבד, כפי שהיה בעבר ("מדרג ד'" במקום "מדרג ג'"), ושהנוהל יתוקן בהתאם.


פניה זו מצטרפת לפניות קודמות שלנו בנושא. ב-25.5.2021 פנינו למפכ"ל המשטרה בעקבות שימוש של המשטרה ברימוני הלם באופן מסיבי ובלתי מרוסן, תוך הפרה שיטתית ומתמשכת של הנהלים המסדירים את אופן השימוש בהם. ציינו כי לא מדובר באירועים ספורדיים או בהתנהלות פרטנית של שוטרים בודדים שחרגו מהנהלים, אלא בהתנהלות שיטתית וכלל ארצית של המשטרה שהובילה לפציעת מפגינים רבים בנסיבות שכלל לא הצדיקו שימוש בכוח. דרשנו מהמשטרה להחמיר את הנסיבות המאפשרות שימוש ברימוני הלם ולהחזיר את האמצעי הזה למדרג ד', כפי שהיה בעבר. כמו כן דרשנו לתחקר את האירועים המפורטים בפנייה, ולחדד לשוטרים את גבולות השימוש בכוח.


בתשובתה מיום 21.6.2021 טענה המשטרה כי השימוש ברימוני הלם נעשה במהלך הפרות סדר אלימות ועל פי הנהלים. התשובה לא כללה כל התייחסות לטענות הפרטניות שהוצגו במכתבנו ולאירועים הספציפיים שפורטו, אלא מענה כללי בלבד והתייחסות לאירועים אחרים שהתרחשו באותם תאריכים. בתשובה נכתב כי באירועים אלה "הושלכו אבנים ובקבוקי זכוכית"; "אירעו עימותים אלימים והפרות סדר"; "אירעו התפרעויות" וכיו"ב, אלא שהאירועים שצוינו במכתבנו התרחשו ברובם בשלבים מוקדמים של ההפגנות, כאשר לא היו עדיין התפרעויות, או כאשר המפגינים ניסו להתרחק מהמקום ולא היו בקרבת ההתפרעויות. לפיכך פנינו שוב ב- 6.7.2021, וטענו כי לגבי אף אחד מהאירועים שתוארו במכתבנו לא נעשה ניסיון מצד המשטרה לבחון את המקרה, לעיין בתיעוד שצורף ולקיים בחינה רצינית וביקורתית של השימוש בנשק קיצוני כל כך, שגרם לפציעות של מפגינים.


ב-1.3.2023 השתמשה המשטרה ברימוני הלם כלפי מפגינים בצומת עזריאלי, במהלך הפגנה נגד ההפיכה המשטרית. כתוצאה מהשימוש ברימוני ההלם שלא על פי הנהלים נפגעו לפחות שני מפגינים. ב-20.4.2023 פנינו שוב למפכ"ל המשטרה, וטענו כי שוב מתברר שרימון ההלם הוא אמצעי קיצוני ביותר בעל פוטנציאל לפציעות חמורות. חזרנו על עמדתנו שיש להפסיק כליל שימוש באמצעי זה לפיזור הפגנות ומחאות, ולכל הפחות להחזירו ל"מדרג ד'".


במענה לפנייתנו טענה המשטרה כי היא מבצעת בחינה מקיפה, שטרם הסתיימה, של האמצעי הקיים ואופן הפעלתו. לעניין המדרג, המשטרה עמדה על דעתה שהשימוש ברימון ההלם מתאים למדרג ג'.
קישורים:
הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה איל לוריא פרדסコメント


bottom of page