top of page

התנהלות פסולה של המשטרה באזור שער שכם בירושלים


מעדויות שהגיעו לידינו ומתיעוד מצולם שפורסם ברשתות החברתיות עולה כי בשבועות האחרונים משתמשת המשטרה באופן רחב ובלתי מבוקר באמצעים לטיפול בהפרות סדר בתגובה להתקהלות צעירים פלסטינים באזור רחבת שער שכם. כך, נעשה שימוש נרחב ובלתי מידתי במכת"זית ובנוזל בואש, זאת תוך התעלמות מכללי הזהירות ובניגוד לכללים המנחים שנקבעו בנהלי המשטרה. התנהלות זו מעוררת חשד כבד כי מטרתה היא הרתעה גורפת של התושבים מלהגיע לאזור, גרימת נזק ארוך טווח לעסקים ולמבנים וענישה קולקטיבית של כלל תושביה הפלסטינים של העיר.


אתמול (25.10.2021) פנינו בעניין לשר לביטחון פנים. עו"ד שירה ליבנה, מנהלת היחידה לזכויות אדם בשטחים הכבושים באגודה, ביקשה כי השר יורה:

• לחקור את האירועים שבהם עשתה המשטרה שימוש חריג באמצעים לפיזור הפרות סדר;

• לחדד את ההנחיות בנושא הפעלת אמצעים שונים להתמודדות עם הפרות סדר, תוך דגש על הצורך להימנע מפגיעה באוכלוסייה בלתי מעורבת ומגרימת נזק לעסקים ולרכוש;

• לבצע בחינה כוללת של התנהלות ומדיניות המשטרה בירושלים המזרחית בכל האמור להתמודדותה עם התקהלויות וביטויי מחאה על ידי התושבים.


"אין ספק כי מאז תחילת אוקטובר מתמודדת המשטרה, שוב, עם מציאות מתוחה ומורכבת בעיר המזרחית", נכתב בפנייה. "מציאות זו כוללת התקהלויות לצורך מחאה ואירועי הפרות סדר אשר לעתים מלווים באלימות וונדליזם. עם זאת, גם אלה אינם מצדיקים שימוש בלתי מרוסן בכוח ובאמצעים הגורמים לפגיעה בעוברי אורח, במסחר במקום, ומשבשים את מהלך החיים התקין באחד האזורים החשובים ביותר בחיים הציבוריים של החברה הפלסטינית בעיר. שימוש זה עומד גם בניגוד לנהליה של המשטרה, אשר קובעים כי בעת ההחלטה על מדרג האירוע והאמצעים אשר בהם יש להשתמש."
הפנייה נכתבה בסיוע רכז השטח מוהנד ענאתי, רכזת השטח וחופש המחאה סיון תהל והמתמחה אייל לוריא פרדס. הווידאו מדף הפייסבוק של Tamar Goldschmidt, מקור - דף הפייסבוק של القسطل AlQastal
bottom of page