top of page

לאפשר קיומו של מאהל מחאה בגן ציבורי ביפו


בגן ציבורי במרכז יפו הוקם מאהל מחאה על ידי נשים ואימהות חד הוריות תושבות המקום, המבקשות להשמיע את מצוקת הדיור ומצוקת הקיום החומרי שאיתן הן מתמודדות. למן הימים הראשונים להקמתו נתקלו הנשים באיומים והתראות רבים מפקחי העירייה, שדרשו מהן לפנות את המתחם ולהפסיק את המחאה, ואף נתנו להן קנסות.


ב-21.11.2021 פנינו לעיריית תל אביב בדרישה לעצור את פינויו של המאהל. עו"ד רעות שאער, מנהלת פניות הציבור, וסיון תהל, רכזת השטח וחופש המחאה, הדגישו כי עיריית תל אביב-יפו, ככל רשות שלטונית, מחויבת לכבד ולאפשר את מימושה של זכות היסוד לחופש ביטוי ומחאה. לעירייה אמנם יש סמכות להסדיר הקמת מאהלי מחאה במרחב הציבורי ולהורות על תנאים ומגבלות בהקשר זה, אך על התנאים והמגבלות להיות מידתיים ולהיקבע כך שיהלמו את מעמדה החוקתי של הזכות לחופש הביטוי.


במקרה זה מדובר במאהל מחאה העומד ימים ספורים בלבד, אינו גורם למפגע רעש ואינו מפריע לתנועה, ואינו מונע מכלל הציבור לעשות שימוש בגן ובמתקניו. המאהל הוא האמצעי היחיד העומד לרשותן של הנשים על מנת למחות ולגייס תמיכה במאבקן, וגם זאת יש להביא בחשבון בעת עריכת האיזון בין חובת העירייה לאפשר את חופש המחאה לבין האינטרס בהגנה על המרחב הציבורי לטובת כלל הציבור. לפיכך ביקשנו מהעירייה לא לפנות את המאהל ולאפשר את קיום המחאה לפרק זמן סביר, מבלי להפעיל לחצים על הנשים המוחות. כמו כן ביקשנו שהעירייה תפתח את המקלט העירוני הסמוך לגן, על מנת לאפשר לנשים ולילדיהן מחסה מפני הגשם בעת הצורך.


פניית האגודה לזכויות האזרח, 21.11.2021הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה אייל לוריא פרדסbottom of page