top of page

התערבות ראש עיריית רמת גן בתכנים אמנותיים

האגודה לזכויות האזרח והאמן דוד ריב הגישו ב-26.12.2021 עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בתל אביב בדרישה לבטל את החלטתו של ראש עיריית רמת-גן, כרמל שאמה הכהן, להסיר יצירה של האמן מהתצוגה במוזיאון רמת גן לאמנות ישראלית. עוד התבקש בית המשפט להורות לראש העירייה להימנע מלהתערב בתוכן היצירות המוצגות במוסדות תרבות המקבלים מימון מהעיריה או שנמצאים בבעלות העירייה. כמו כן ביקשו העותרים מבית המשפט להוציא צו מניעה זמני, שיאסור על הסרת עבודותיו של דוד ריב עד להכרעה בעתירה.


העתירה הוגשה לאחר ששאמה הכהן פירסם בעמוד הפייסבוק שלו שני פוסטים לפיהם יצירתו של ריב "ירושלים" מבזה סמל לאומי, ולאחר מכן הורה להסירה מהתצוגה. בעתירה נטען כי החלטת ראש העירייה היא התערבות פוליטית פסולה בתוכן האמנותי המוצג במוזיאון. בעתירה נכתב כי לנוכח האיומים הרבים על חופש הביטוי של מוסדות תרבות מצד ראשי רשויות מקומיות ומצד נבחרי ציבור אחרים בשנים האחרונות, יש חשיבות רבה להתוויית גבולות ומגבלות ברורים למעורבות של פוליטיקאים בקביעת סדר היום האמנותי של מוסדות תרבות.


יום לאחר הגשת העתירה הוציא בית המשפט המחוזי בתל אביב צו מניעה זמני שאוסר להסיר את היצירה מהתצוגה, וקבע דיון ל-29.12.2021, אך באותה עת התמונה כבר הוסרה מן התצוגה. באותו הערב התכנס הוועד המנהל של המוזיאון, שמע את עמדתו של ראש העירייה והחליט ברוב דעות לאשר את ההחלטה להסיר את היצירה.


ב-30.12.2021 דחה בית המשפט את העתירה. בית המשפט קבע שלוועד המנהל של המוזיאון היתה סמכות להחליט להסיר את היצירה, וכי אמנם ראש העירייה השפיע על ההחלטה, אבל לא הוכחה מעורבות פסולה שלו בהחלטה. יחד עם זאת, פסק הדין הדגיש כי היתה הצדקה להגשת העתירה בעת שהוגשה ושזו עתירה חשובה, כיוון שראש העירייה נהג באופן לא חוקי. בית המשפט הבהיר באופן חד-משמעי כי לראש העירייה אין סמכות להורות על הסרת יצירות אמנות או להתערב בתכני התערוכות המוצגות במוזיאון.עת"ם 56535-12-21 דוד ריב נ' ראש עיריית רמת-גן, כרמל שאמה הכהן

עו"ד: דן יקיר


העתירה


החלטה, 27.12.2021


תגובת העירייה לעתירה, 28.12.2021


תגובת המוזיאון לעתירה, 28.12.2021


בקשה מטעם העותרים לביקור במקום, 30.12.2021


פסק הדין, 30.12.2021


הודעה מטעם העותרים, 31.12.2021קישורים:


סיון חילאי, סערת יצירת "ירושלים": בית המשפט אסר להסיר - כרמל שאמה פעל בניגוד לצו, 27.12.2021, ynet


קורין אלבז אלוש, האמן דוד ריב עתר נגד ראש העיר רמת גן: "התערבות פוליטית פסולה", 26.12.2021, ynetbottom of page