top of page

ייצוג המדינה בהליכים משפטיים נגד דיירי הדיור הציבורי


אילוסטרציה
Photo by David Shay (CC BY-SA 4.0)

ב-5.10.2021 פנינו ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה לשנות את ההסדר החוזי בין משרד הבינוי והשיכון לבין חברת עמידר. הסכם זה מאפשר לחברת עמידר לנקוט "בכל צעד חוקי" נגד דיירים בדיור הציבורי ומי שמוגדרים כפולשים לנכסי המדינה, לשם גביית חובות וביצוע פינויים.


בפנייה טענו עורכות הדין רעות שאער ומשכית בנדל מהאגודה, כי מדובר בסמכויות רגישות, שיש להפעילן בשיקול דעת רב וברגישות, תוך מתן משקל ראוי לזכויות הפרט ולאינטרס הציבורי הרחב. מסירת הסמכות לניהול ההליכים לחברת עמידר, שהיא עצמה עוד מוסרת את ניהולם לידי עורכי דין פרטיים, מהווה התפרקות מוחלטת של המשרד משיקול הדעת המסור בידיו, בתחום המצוי בליבת רשת הביטחון הסוציאלית. בנוסף, החברה מוטה ומכוונת שיקולי רווח ותועלת ומצויה במצב של ניגוד עניינים בביצוע התפקיד שנמסר לידיה. ניהול ההליכים על ידי עמידר אף נעשה ללא פיקוח של ממש מצד משרד הבינוי והשיכון. בהיעדר פיקוח, ההסדר מהווה כר פורה לפגיעה בזכויותיה של אוכלוסייה מוחלשת, אשר מתקשה בהשגת ייצוג ובעמידה על זכויותיה במסגרת הליכים משפטיים.
הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה איל לוריא פרדס


Comments


bottom of page