top of page

למצוא בדחיפות פתרונות להצפות בשכונת כפר עקב


מכוניות שקועות במים עד הגג
הצפות בכפר עקב, ינואר 2022

תושבים בכפר עקב – שכונה בירושלים המזרחית הנמצאת מעבר לחומת ההפרדה – פנו לאגודה וסיפרו על ההצפות הקשות בשכונה בעקבות הגשם. התושבים דיווחו על כך שנאלצו להימנע מיציאה לבתי ספר ולעבודה במשך יומיים, ועל נזקים משמעותיים לבתים, לכלי רכב ולדרכים ותשתיות בשכונה. פנינו לעיריית ירושלים ולחברת הגיחון בדרישה לתקן את תשתיות הניקוז ולפעול בדחיפות למניעת הצפות עוד במהלך החורף הנו


כחי. כמו כן דרשנו שהעירייה תבוא בדברים עם נציגי התושבים בכל הנוגע לפיצוי על הנזקים שנגרמו להם.

בפניה עמדו עורכות הדין רעות שאער וטל חסין על כך שהסיכון להצפות בשכונה ידוע ומוכר היטב לעירייה, שכן דיווחי


התושבים על הצפות חמורות חוזרים על עצמם מדי שנה. תשתיות הניקוז והביוב הלקויות והמוזנחות בשכונה, יחד עם המבנה הטופוגרפי שלה והימצאותה בצמידות לחומת ההפרדה שמונעת זרימת מי הנגר לוואדי הצמוד אליה, הופכים את השכונה מועדת להצפות. מכיוון שתשתיות הביוב והניקוז בשכונה אינן מופרדות, כאשר מערכת הניקוז עולה על גדותיה מי הנגר מתערבבים במי ביוב, והנוזל המזוהם והמצחין מציף את השכונה ומגיע לבתים באופן שמסכן את בריאות התושבים.


בפנייה הדגשנו כי לעירייה, למוסדות התכנון הפועלים בה ולחברות המים והניקוז יש חובה חוקית לפעול כדי למנוע הצפות בשכונה, ואחריות לפיצוי התושבות והתושבים על הנזקים שנגרמו שנגרמו להם כתוצאה מהתרשלותם.קישורים:
הפנייה נכתבה בסיוע רכז השטח מוהנד ענאתיComments


bottom of page