top of page

הזכות לבריאות: צרכים ייחודיים של נשים ונערות


אילוסטירציה
© Jure Gasparic | Dreamstime.com

בריאות של נשים ונערות הוא תחום ייחודי, המצריך התייחסות ספציפית לצרכים ולבעיות של קבוצות אלה. הבעיות המחייבות התייחסות הן רבות, וכוללות בין השאר היעדר מידע נגיש לנשים ונערות שיכול לאפשר קבלת החלטות מושכלות; חוסר הבנה ומודעות לזכויות קיימות; מיעוט בידע במערכת עצמה אודות מחלות שפוגעות בנשים; אי שוויון בנגישות לשירותי בריאות; היעדר דגש על בריאות מניעתית; ועוד. נוסף על כך, הנשים באות ממגוון קבוצות חברתיות, אתניות, סוציו-אקונומיות וגיליות, דבר שמצריך התאמה של החשיבה, העשייה והטיפול לצורכיהן. כתוצאה מהיעדר מודעות והשקעת משאבים, יש מחסור במענים עבור נשים, ויש שירותים שאינם מותאמים להן. אלו יכולים להוביל לפגיעות בזכותן של נשים ונערות לבריאות – החל מאיכות חיים ירודה ועד תחלואה ותמותה.


בנייר שהגישו עמותת נשים לגופן והאגודה לזכויות האזרח לוועדת הבריאות, מובאת שורה של סוגיות קונקרטיות הדורשות טיפול, ובהן: הרחבת הידע והמידע הקיים על אי שוויון בבריאות מנקודת מבט מגדרית; הנגשת מגוון של אמצעי מניעה; עבודת עומק חינוכית בנושא מיניות, בריאות מינית ודימוי גוף; הקצאת תקציבים לטיפול בנשים נפגעות אלימות, לאכיפה ולשיקום של גברים פוגעים, ולעבודה חינוכית בנושא; הנגשת מידע וטיפול בסימפטומים של גיל המעבר; הצבת נשים זקנות מכל הקבוצות והרבדים החברתיים במרכז השיח החברתי; והתייחסות מיוחדת לצורכיהן של נשים מקבוצות אוכלוסייה שאינן נשמעות בדרך כלל, לרבות נשים מוחלשות, נשים עם מוגבלות, לסביות וטרנסיות, נשים דתיות ועוד.
Comments


bottom of page