top of page

להפריד בין מערכת הבריאות הציבורית לפרטית


אילוסטרציה
© Bakusova | Dreamstime.com

במערכת הבריאות בישראל קיימת מגמה של טשטוש מסוכן בין הציבורי לפרטי. טשטוש הגבולות כולל בין היתר את הביטוחים המשלימים שמציעות קופות החולים, שירותים מסחריים שמציעים בתי החולים הציבוריים, בעלות של קופות החולים על בתי חולים פרטיים וחברות-בת מסחריות, ומבנה ההעסקה של הרופאות הרופאים במערכת הציבורית. הערבוב בין רפואה ציבורית לפרטית בישראל פוגע פגיעה קשה בעקרונות הצדק, השוויון והעזרה ההדדית שעליהם מושתת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מעמיק את הפערים והפגיעה בחלשים ביותר, וגורם לחוסר יעילות של המערכת הפרטית. נוסף על כך, ובעיקר – הוא הרסני לעצם קיומה של המערכת הציבורית. אי אפשר להבטיח את קיומה של מערכת בריאות ציבורית טובה וחזקה כאשר יש זליגה של משאבים וכוח אדם מהמערכת הציבורית לפרטית, וכאשר גופי הבריאות הציבוריים מפעילים גם שירותים פרטיים ומונעים משיקולים מסחריים.


במאי 2022 הגשנו יחד עם רופאים לזכויות אדם ומרכז אדוה נייר עמדה לוועדת אש לאסדרת מערכת הבריאות הציבורית והפרטית. לעמדתנו, כדי למנוע את המשך הכרסום במערכת הציבורית, שעלול בסופו של דבר למוטט אותה סופית, יש למתוח קו גבול ברור וחד: ההפרדה בין המערכת הפרטית לציבורית חייבת להיות מוחלטת ולא מתפשרת. מערכת בריאות ציבורית איתנה אינה רק העדיפה מבחינה חברתית ומוסרית, אלא גם היעילה ביותר מבחינה כלכלית.


בדצמבר 2022 הגשנו נייר עמדה דומה למועצה הלאומית לכלכלה, במסגרת שיתוף הציבור לקראת הערכת מצב אסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה ה-37. יחד עם רופאים לזכויות אדם, בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל, קואליציית ארגוני הבריאות בנגב ושתיל, הצענו צעדים שיוכלו לחזק את הרפואה הציבורית למנוע את המשך מגמת ההפרטה של מערכת הבריאות.


נייר עמדה: תנאי הכרחי לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית – הפרדתה מהפרטית, רופאים לזכויות אדם, האגודה לזכויות האזרח ומרכז אדוה, מאי 2022
תגובות


bottom of page