top of page

צילום מפגינות ומפגינים על ידי שוטרים

שוטרת מצלמת אנשים
צילום: טל דהן, ACRI

נתקלת בתופעה של שוטרים שמצלמים מפגינות ומפגינים? נשמח אם תשתתפ.י בסקר הקצר כאן. התשובות שלך יעזרו לנו להמשיך ולעמוד על היקף התופעה ולחדד את הדרישות שלנו לרשויות.


למעלה משלוש שנים וחצי אין כל פקודה או נוהל משטרתיים שיסדירו את השימוש המשטרתי באמצעי תיעוד בהפגנות (וידאו, סטילס, רחפנים ועוד). לעיתים קרובות הצילום מבוצע קרוב מאד לפניהם של המפגינים, בנסיבות שבהן ההפגנה מתנהלת כסדרה ובשקט, וכן על ידי שוטרים סמויים. מתוך הכרה בפוטנציאל הפגיעה בזכויות הפרט, המשטרה הסדירה את העניין כבר לפני שנים רבות בפקודת מטא"ר, אלא שפקודה זו בוטלה בספטמבר 2020 ולא הוחלפה באחרת. מתשובות לבקשות חופש מידע בנושא עולה, כי מאז ביטול הפקודה מתקיימת עבודת מטה כדי לגבש את המדיניות בתחום.

משמעות הדבר היא שבינתיים, כבר קרוב לארבע שנים, אין כל הנחיה מנהלית שמסדירה את השימוש המשטרתי באמצעי תיעוד בהפגנות: אין כל הוראה מתי ואיך ראוי לתעד הפגנות; איך ייאגר התיעוד, היכן יישמר ולמשך כמה זמן; איזה שימוש ייעשה בחומר המתועד; כיצד תובטח אבטחת המידע הנאגר וכו'. כל תחנת משטרה מחליטה לפי ראות עיניה האם להוציא רחפן או צוות צילום וידאו לתיעוד הפגנה שמתרחשת בתחומה; כל תחנה מחליטה מה לעשות עם החומר המתועד, כמה זמן לשמור אותו וכיצד לעבד ממנו מידע.


ב-25.7.2022 פנינו למשרד המשפטים בדרישה להסדרה ולהגבלות ברורות של הנושא, כדי למנוע פגיעה לא מידתית בזכויות של המשתתפים.ות בהפגנות ובאירועי מחאה. לפני כן, כדי להבין את היקף התופעה והשפעתה, הפצנו ברשת שאלון שעליו ענו כ-120 איש.ה (אם נתקלתם בתופעה, אפשר עדיין לענות על הסקר כאן למטה). 88% מהמשיבות.ים ענו שנתקלו בצילום וידאו בהפגנות, 70% בצילום סטילס ו-50% ברחפנים. מהתשובות עולה שרובם ככולם של המפגינים תופסים את התיעוד המשטרתי כאמצעי מפחיד, שנועד להרתיע אותם ושמייצר חשש מהפללה.


בפנייה למשנה ליועץ המשפטי לממשלה כתבו עו"ד אן סוצ'יו ורכזת השטח וחופש המחאה סיון תהל, שצילום משטרתי של מפגינים הוא מעשה רגיש שיש לו השלכות קשות על חופש הביטוי והמחאה ועל הזכות לפרטיות. המשטרה פוגעת בזכויות יסוד שעה שהיא מתעדת אזרחים.ות המשתתפים בהפגנות ואוגרת את התיעוד לצורך שימוש עתידי. פעולת התיעוד כשלעצמה, אף ללא קשר לשימוש שייעשה בתיעוד, אם בכלל, מייצרת אפקט מצנן ומרתיע מפני השתתפות בהפגנות. האפקט המצנן אף גובר לנוכח הידיעות על הצטיידות המשטרה במערכות זיהוי פנים שבאמצעותן אפשר - כבר היום או בעתיד הקרוב - לפענח את זהותו של כל אדם המשתתף בהפגנה.


לפיכך ביקשנו להנחות את המשטרה להגביל בדחיפות את הפרקטיקה של צילום מפגינים.ות, ולקבוע כללים והגבלות ברורים באשר לנסיבות המצדיקות תיעוד, לאופן התיעוד, לאופן שמירתו ומחיקתו, לשמירה על פרטיות המצולמים ולגישה לחומר המתועד.


על רקע ההפגנות הנרחבות נגד ההפיכה המשטרית, כשהפרקטיקה נמשכה ללא הסדרה, פנינו שוב למשנה ליועצת המשפטית לממשלה ב-9.3.2023. ב-13.5.2024 פנינו פעם נוספת, לפני נקיטת הליכים משפטיים.
Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page