top of page

אין צורך באישור משטרה כדי להקים מאהל מחאה


אילוסטרציה
אילוסטרציה: מחאת פעילי אקלים בתל אביב, אוקטובר 2021. צילום: שתיל-סטוק

בין החודשים אוגוסט 2021 ליוני 2022 הגיעו לאגודה לזכויות האזרח מספר פניות של פעילות ופעילים למען האקלים, שביקשו למחות כדי לעורר מודעות לנושא משבר האקלים, באמצעות הקמת מאהל מחאה מול בית הנשיא או מול משכן הכנסת. בכל המקרים פנו הפעילים לעיריית ירושלים וביקשו היתר להקמת המאהל, כנדרש על-פי נוהל "קיום מחאות במרחב הציבורי בירושלים" של עיריית ירושלים. מהעירייה נמסר להם כי בנוסף לעמידה בתנאי הנוהל עליהם לקבל גם את אישור המשטרה כתנאי לקבלת אישור העירייה להקמת המאהל – למרות שאין כל חובה חוקית לעשות כן, ושאישור כזה אינו נדרש גם על פי הנוהל עצמו.


לפעילים ולפעילות במקרים השונים ניתנו הנחיות שגויות, בלתי מקצועיות ומבלבלות, ובמקרים רבים המענה ניתן להם באיחור, באופן רשלני ומזלזל, שפגע ביכולתם להתארגן ולממש את הזכות לחופש ביטוי ומחאה. רכזת חופש המחאה של האגודה לזכויות האזרח, שהתערבה במתרחש במספר פעמים לבקשת הפעילים, נענתה גם היא באופן שאינו עולה בקנה אחד עם נהלי העירייה.


ב-23.6.2022 פנינו בנושא לעיריית ירושלים. רכזת חופש המחאה סיון תהל ומנהלת פניות הציבור רעות שאער הדגישו כי הסדרת מאהלי מחאה במרחב הציבורי מצויה בתחום סמכותה של הרשות המקומית. על פי הדין, הפסיקה, והנהלים המתפרסמים באתר עיריית ירושלים עצמה, אין צורך באישור משטרתי להקמת מאהלי מחאה. הן דרשו מהעירייה לחדד את הנהלים ולהבטיח כי פקידיה מכירים את הנהלים ופועלים כדין ובזמן סביר, כדי שמקרים אלה לא ישנו בעתיד.

הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה הילה שרוןComments


bottom of page