top of page

משמעות קווי היסוד וההסכמים הקואליציוניים על הגדה המערבית


אילוסטרציה - גדר ההפרדה והתנחלות
© Rrodrickbeiler | Dreamstime.com

מסמך מדיניות מאת הארגונים: האגודה לזכויות האזרח בישראל, שוברים שתיקה, אופק –המרכז הישראלי למדיניות ציבורית, יש דין


עם כינון הממשלה ה-37 ופרסום קווי היסוד וההסכמים הקואליציוניים עולה בבירור כי פניה של מדינת ישראל לסיפוח הגדה המערבית בניגוד לדין הבינלאומי. להערכתנו, אף על פי שהחלת סיפוח מוצהרת באמצעות חקיקת חוק המחיל את הריבונות הישראלית בגדה המערבית לא צפויה להתרחש בשל שיקולים בינלאומיים, אם בוחנים את שלל הצעדים שהוסכם עליהם התמונה הנגלית היא של סיפוח ללא הצהרה רשמית.


אומנם הסבירות שהסכמים אלו ימומשו במלואם היא נמוכה, אך הם מספקים תמונה ברורה של המטרות, הכוונות וסדרי העדיפויות של הממשלה הנוכחית. במסגרת זו הובטחה העברת תקציבי עתק לצורך הרחבה וביסוס מפעל ההתנחלויות וכן החלה נרחבת של המשפט, השיפוט והמינהל הישראליים על הגדה, אשר יהוו נדבך נוסף בקיבוע השליטה והנוכחות הישראלית שם.


מאחורי הצעדים המתוכננים עומדת כוונה מוצהרת לעודד אזרחים ישראליים לעבור ולהתנחל מעבר לקו הירוק, תוך הפרה בוטה של סעיף 49 של אמנת ג'נבה הרביעית. כוונה זו עולה בבירור מקווי היסוד של הממשלה הנפתחים בהצהרה הבאה: "לעם היהודי זכות בלעדית ובלתי ניתנת לערעור על כל מרחבי ארץ ישראל. הממשלה תקדם ותפתח את ההתיישבות בכל חלקי ארץ ישראל – בגליל, בנגב, בגולן וביהודה ושומרון". הצהרה זו בדבר זכות בלעדית לכאורה של העם היהודי מבססת את העליונות היהודית כשיקול המרכזי בכל פעולותיה של הממשלה בשטחים הכבושים ובתוך ישראל.


בהסכמים עם המפלגות השונות ובקווי היסוד לממשלה אין ולו התייחסות בודדת לזכויותיהם של הפלסטינים תושבי הגדה המערבית, לאור זאת אנו מסיקים שקרוב לוודאי כי ממשלת ישראל לא תעניק להם מעמד אזרחי. החזון הפוליטי שיוביל לסיפוח הגדה המערבית יותיר את הפלסטינים משוללי זכויות והגנות.


במסמך זה נציג בקצרה את המגמות והצעדים המתוכננים לפי ההסכמים, וננתח את השפעתם על מצב זכויות האדם של התושבים המוגנים בשטח הכבוש: סיפוח, הרחבת התנחלויות, צמצום האחריותיות של כוחות הביטחון והמתנחלים וצמצום המרחב הדמוקרטי בתוך גבולות ישראל הריבונית. חלקים נרחבים מחזון זה עלולים להתממש בקדנציה הנוכחית, אך חשוב להבין שגם אם רק חלק קטן מן הסעיפים שהוזכרו יגיעו לכדי יישום, צפוי שינוי משטרי בגדה המערבית, ובעקבותיו פגיעה נוספת והדרדרות משמעותית בזכויות הפלסטינים החיים בה: חיזוק העליונות היהודית בגדה המערבית, דחיקה של התושבים הפלסטינים משטח C לצד נישול פלסטינים בעלי זיקה לקרקעות ופגיעה בזכות הקניין, התנערות מחובות הכוח הכובש תוך פגיעה בזכויותיהם של התושבים המוגנים והפרת הדין הבינלאומי. כך, עתידה הממשלה החדשה להפר הלכה למעשה את עקרונות הזמניות והנאמנות של דיני הכיבוש ולהעמיק את משטר האפרטהייד המתקיים בגדה.
Comments


bottom of page