top of page

גם לילדים ולילדות בירושלים המזרחית מגיעה ילדות


בזמן שתשומת הלב מרוכזת במצעד הדגלים ובמהלכים פופוליסטיים שנועדו להציג לעולם ירושלים מאוחדת, המציאות בשטח מעידה על אפליה מכוונת ושיטתית של התושבים והתושבות בירושלים המזרחית ועל פגיעה קשה ומתמשכת בזכויות האדם שלהם, כבר עשרות שנים. האפליה באה לידי ביטוי בכל תחומי החיים ופוגעת במיוחד בילדות, בילדים ובבני נוער, שזכויותיהם הבסיסיות לבריאות, לחינוך, לכבוד, לשוויון ולהתפתחות תקינה נגזלות מהם באופן שיטתי.


התושבים והתושבות בירושלים המזרחית, ובהם הילדים והילדות, הם בעלי מעמד של תושבי קבע בישראל. ככאלה, הם זכאים על פי החוק הישראלי לכל השירותים והזכויות שמהם נהנים ילדים שהם אזרחי המדינה. כל עוד שולטת ישראל בשטח ירושלים המזרחית ומגדירה את תושביה כתושבי ישראל, היא מחויבת לנהוג כלפיהם באופן שוויוני. על ממשלת ישראל ועיריית ירושלים לפעול ללא דיחוי להקצאת משאבים לשירותים ולתשתיות בירושלים המזרחית ולתיקון העוול.
bottom of page